Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Jeg er medlem                                 Jeg er ikke medlem

16-03-2023 h

Listen over nybyggede udlejningsejendomme, der har alvorlige mangler, er lang

Som TV Kosmopol har vist det, har fx Emiliehaven i Vallensbæk vand i kælderen, ulovlige el-installationer, ulovlige trapper og en meget lang række af andre mangler.

I Kaktus-tårnene (Ved Fisketorvet) må lejerne i de øverste etager leve med at have spande hængende i loftet, i indtil videre fire måneder, fordi det regner ind gennem taget. Elevatorerne stopper, vinduerne sidder løst, faldstammerne stopper til osv. osv.

Samtidig er lejen helt ekstremt høj. I Kaktustårnene betaler man op til 13.000 kr. om måneden for en lejlighed på ét værelse med et nettoareal på 15 kvadratmeter – og spande i loftet.

I LLO mener vi, at der skal være et strammere tilsyn med byggeriet og at huslejenævnene hurtigt behandler sagerne og kommer med påbud til de udlejere, der ikke kan eller vil finde ud af at bygge og udleje boliger. Og så må vi have et loft på lejen. I Danmark bygger vi boliger, for at danskerne skal bo godt – ikke for at give store afkast til udenlandske kapitalfonde.

TV Kosmopol har sat fokus på sagen og på Christiansborg har flere boligordførere taget sagen op. Nu venter vi bare på, at regeringen også tager sagen alvorligt

Her kan du se, hvordan et værelse til 13.000 kr. om måneden ser ud. Fin udsigt og en spand til at tage det vand, der ellers ville lande i lejerens seng.

 

Læs mere…
16-03-2023 h

Din fraflytning begynder allerede ved indflytningssynet!

Ifølge LLO´s chefjurist Anders Svendsen, er der mange lejere, der ikke påpeger fejl og mangler ved indflytningen, hvilket kan koste dem dyrt.

Sørger man for at orientere udlejer om fejl og mangler i lejligheden, plejer man at kunne spare mange penge ved fraflytning.

Læs LLO´s råd i artiklen.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
15-03-2023 h

Lejere oplever massive problemer, når de flytter i nybyggeri

I bebyggelsen Emiliehaven i Vallensbæk, med 95 lejligheder opført i 2022, er der så mange fejl og mangler, at flere beboere har måtte flytte ud igen. De føler sig fanget i et boligmareridt, et problem som TV2 Kosmopol har afdækket.

Mængden af fejl i lejlighederne og på fællesarealer er mange, og består af dårligt udført håndværk og ufærdige løsninger, elevatorer der strejker, el og varme, som fungerer dårligt, oversvømmede kældre mm.

Som Claus Højte, direktør i LLO hovedstaden forklarer i indslaget, så er eksemplet er af de værre, men at der generelt ses en stigende tendens med dårligt og ufærdigt byggeri, som udlejes før fejl og mangler er ordentligt udbedret.

LLO: Husk fejl og mangler

Hvis man indflytter i byggeri med fejl og mangler, kan det blive lejerne der står med regningen, når de engang fraflytter.

For at undgå en kedelig fraflytningsregning, skal lejer sørge for skriftligt at indberette alle fejl og mangler til udlejer. Dette gøre ved at udfærdige en mangelliste og supplere med fotos af alt hvad der er galt. Dokumentatioen skal afleveres til udlejer inden 14 dage fra indflytningen.

Se indslaget her

Læs mere om boligselskabet bag

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
15-03-2023 h

Klageportalen for manglende udbetaling af varmecheck er åbnet

Som bebudet sidste år, har Energistyrelsen nu åbnet klageportalen for manglende udbetaling af varmecheck. Hvis du derfor mener, du er berettiget til varmechecken og ikke fik den i første omgang kan du oprette en sag via dette link:

Varmechecken

Udover, at du ikke må have modtaget den i forvejen, skal du opfylde disse betingelser før du bør søge:

Din varmekilde skal have været en af følgende:

  • Naturgas
  • Fjernvarme fra udvalgte fjernvarmenet med høj gas- og/eller elandel
  • Elektricitet (+1.500 kWh i december 2021)
  • Fjernvarme/blokvarme, hvor den primære opvarmningsform i december 2021 var gas, fjernvarme fra et af de udvalgte fjernvarmenet eller elektricitet med et elforbrug på over 1.500 kWh i december 2021.

Din husstands samlede indkomst i 2020 må ikke være over 650.000 kr. (706.000 kr. før arbejdsmarkedsbidrag).

Ordet ”husstand” defineres i lovens §1, nr 2.  som ” De personer, der den 1. januar 2022 var registreret på den samme adresse i Det Centrale Personregister, jf. § 6, stk. 1 eller 2, i lov om Det Centrale Personregister, ifølge data i Det Centrale Personregister den 1. april 2022.” Definitionen omfatter derfor også eventuelle fremlejetagere, som du har lejet værelser ud til.
Loven kan læses i sin fulde længde her:

Lov om engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022 (retsinformation.dk)

Grunden til, at du ikke har fået engangstilskudet, vil typisk være, at varmekilden har været forkert registreret i BBR. Da det er udlejer, der har pligt til at holde BBR-registeret ajour, har du som lejer ikke selv kunne afværge fejlen, hvorfor du er omfattet af lovens §5, som giver mulighed for udbetaling, hvis fejlen i BBR ikke kan henføres til husstanden.
Det er vigtigt, at du i din ansøgning dokumenter, hvad den korrekte varmekilde er, fx med kvitteringer på betalt varme eller lignende. De nærmere betingelser for dokumentation fremgår på portalen, efter du har logget ind.

Klageportalen har åbent 55 dage endnu fra i dag

Lejernes LO Hovedstaden

Læs mere…
13-03-2023 h

LLO: Markant stigning i indberettede sager mod udlejer

Børsen skriver i artiklen: Høje lejeni­veauer og nye regler får mængden af klager til at vokse i storbyer. (kræver abonnement), hvordan inflationen har forringet købekraften samtidig med at udlejerne har kunnet hævet huslejen.

Det er noget der mærkes i LLO, hvor vi har oplevet en markant stigning i antallet af nye medlemmer, og i antallet af ny-oprettede sager.

Alene i LLO Hovedstaden, hvor Claus Højte er direktør, har der været en stigning på over 40 procent over de seneste fire år, og i 2022 blev der alene oprettet 4500 nye sager.  Denne stigning betyder også, at der indberettes langt flere sager for Huslejenævnene, fra 2020 til 2022 er stigningen i sagerne på hele 26%.

"Folk betaler rigtig meget i husleje i København og Aarhus. Når så stor en del af ens indtægter går til husleje, vil man heller ikke finde sig i, hvis noget ikke er i orden. Så vi har set væsentligt øget aktivitet på nye sager", siger Claus Højte, direktør iLLO Hovedstaden til Børsen.

Ud over den høje husleje, er der også andre faktorer, som har forøget mængden af sager

  • Blackstone-loven fra 1. juli 2020, hvor købere af ejendomme ikke kan foretage gennemgribende renoveringer i en periode på fem år fra købet.

  • Huslejenævnene er blevet styrket, så det er nemmere at klage.

  • Orienteringspligten fra 2020, som indebærer at udlejer skal orientere samtlige lejere i ejendomme, hvis der har været afgjort sager om boligforholdene. Her kan de øvrige lejere se, hvis en med-lejer fx har fået nedsat sin husleje.

Læs mere…
10-03-2023 h

Boligforeninger: Regeringen spænder ben for solceller

I LLO mener vi, at den grønne omstilling og en prioritering af vedvarende energikilder bør trumfe tung eller uhensigtsmæssig lovgivning.

”Der er behov for, at både energiaktører og lovgivere gennemser reglerne igen, så man kan få løst de problemer som f.eks. boligafdelinger står med, når de ønsker at installere solcelleanlæg”, siger Landsformand Helene Toxværd, og understreger samtidig, ”at fornuftige og bæredygtige løsninger på energiområdet vil være en bunden opgave for alle i årene fremover – og derfor er der brug for, at der findes løsninger, der kan bruges i virkeligheden – og altså også i den private-  og almene boligsektor”.

Læs artiklen fra Altinget her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
09-03-2023 h

Udlejer kunne ikke smide lejer ud, selvom en ud af to lejere var fraflyttet - en kommentar til U 2022.4507 Ø (TBB 2022.960)

To lejere havde skrevet under på en lejekontrakt. Den ene lejer flyttede ud, og den anden blev boende. Udlejer påstod, at lejer havde fraflyttet det lejede i utide i strid med lejelovens regler og ophævede lejemålet.

Østre Landsret kom frem til, at forholdet ikke var hævebegrundende, da lejemålet ikke var gjort betinget af at begge lejere beboede lejemålet.

Sagen understreger, at der skal en meget klar aftale til, før det er anset for aftalt mellem parterne, at blot én af kontraktparternes fraflytning medfører, at lejemålet kan ophæves.

Læs mere her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

 

Læs mere…
08-03-2023 h

350 millioner kroner skulle akut hjælpe lejere i almene boliger, men udsigterne er lange

I LLO finder Landsformand Helene Toxværd det er glædeligt, at der er afsat 350 millioner kroner til midlertidige huslejenedsættelser i almene boliger, men finder det samtidig bekymrende, at udbetalingerne trækker i langdrag.

- Der er rigtig mange, der lige nu balancerer på kanten i forhold til at få råd til det hele. For mange betyder hver en krone, og hvor hurtig de kommer, hele forskellen ift. om man kan betale sine regninger og sin husleje.

350 millioner kr. er mange penge, men for mange, f.eks. lavindkomster, der allerede er i huslejerestance, er det både for lidt og for sent, hvis de skal vente helt til september.

Læs artiklen her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
07-03-2023 h

Når udlejer vil ind - en kommentar til TBB2023.79 Ø.

Landsretten godkender udlejers adgangsvarsel på 3-4 dage og vægter lejelovens bemærkninger højere end lovens ordlyd. Læs Chefjurist i LLO Anders Svendsens analyse af og kommentar til dommen her.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
02-03-2023 h

Problemer med indmeldelse

Kære medlem

Hvis du har indmeldt dig d.d. og ikke modtaget en bekræftelsesmail med dit medlemsnummer skal du endelig kontakte os alligevel. Vi har modtaget din indmeldelse men der er pt. problemer med vores server.
Der arbejdes på højtryk for at udbedre problemet.

Lejernes LO Hovedstaden

Læs mere…
01-03-2023 h

Øremærk vedligeholdelses-pengene til de grønne forbedringer

De private lejeboliger er den eneste boligform, hvor beboerne ikke er de samme, som kan beslutte at energirenovere og (samtidig) få glæde af en sådan renovering. Ejere, andelshavere og lejere i den almene sektor, kan selv træffe beslutningen.

Samtidig ved vi, at 40% af vores CO2 udledninger stammer fra vores hjem - det er meget, og det bør der gøres noget ved, men det er absolut ikke lige meget, hvordan opgaven gribes an.

Artiklen Øremærk vedligeholdelses-pengene til de grønne forbedringer kommer med nogle bud fra LLO på, hvad man kan gøre fra politisk side for at nedsætte forbruget.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
24-02-2023 h

Engelsk brev til LLO: Min udlejer udbedrer ingenting

Hvad gør man, når man som lejer har kontaktet sin udlejer omkring en række vedligeholdelsesmangler, uden at noget er sket?

Spørgsmålet er stillet af et af vores engelssprogede medlemmer, hvorfor der skrives på engelsk.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
Se ældre nyheder >

Brugernavn til medlemsnettet er: llomedlem

Bemærk: Alle billeder og dokumenter, der sendes via mail til os, skal være i PDF-format. Alternativt bedes du udskrive materialet og sende det pr. almindelig post. På forhånd tak!

Read here on our service in LLO
Se hvad vores medlemmer skriver om os

Tilmeld dig Nets (PBS) - vær sikker på, at dit kontingent bliver betalt, spar tid og penge og hjælp LLO. Log på medlems-nettet.

Brug af cookies på lloh.dk - læs mere her

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser