Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Jeg er medlem                                 Jeg er ikke medlem

30-11-2020 h

Har du problemer med at komme igennem til os på telefonen – så læs her

Hvis du gerne vil igennem til os uden lang ventetid, kan du med fordel ringe om eftermiddagen
Rigtigt mange af LLOHs medlemmer vælger nemlig at ringe til os, så snart vores rådgivning åbner kl. 10. Det kan give kø på telefonerne.
Vi forsøger at bemande telefonerne, så vi kan tage mod alle opkald, men det kan være vanskeligt at forudse, hvor stort behovet er.

Du kan også med fordel sende os en mail, hvis dit opkald fx drejer sig om kontingentbetaling eller ændringer i dit medlemskab. Skriv til info@lloh.dk. Husk at skrive dit medlemsnummer.

Venlig hilsen Lejernes LO Hovedstaden

 

Læs mere…
28-10-2020 h

Opdaterede retningslinjer for afholdelse af beboermøde ifm. Coronavirus pr. 28/10 2020

D. 16.03.2020 udgav LLO en vejledning om Beboermøder ifm. Coronavirus, hvor vi opfordrede beboerrepræsentationerne til ikke at afholde fysiske møder i første halvår af 2020. Vejledningen kan ses her:

https://www.lloh.dk/nyheder/vis-nyheder?Action=1&NewsId=671&M=NewsV2&PID=3140

I takt med de stigende smittetal og nye restriktioner, har vi fundet det relevant at udkomme med  nye, opdaterede retningslinjer.

Det anbefales fortsat ikke at afholde fysiske møder og vi henstiller til, at man bruger den foreslåede dagsorden og fuldmagtsblanket som kan findes via linket ovenfor.

Hvis man har brug for at afholde et beboermøde, skal myndighedernes retningslinjer overholdes, dvs.

 • Maksimalt 500 mennesker (forsamlingsforbuddet ved mere end 10 personer gælder ikke generalforsamlinger)
 • Alle skal sidde ned
 • Der skal bæres mundbind, når man bevæger sig fra og til sin plads
 • Minimumsafstand på 1 meter fra næsetip til næsetip
 • At man ikke møder op, hvis man har symptomer
 • At man holder fokus på håndhygiejne og undgår fysisk kontakt.

Uanset muligheden for at afholde beboermøder, anbefaler Lejernes LO Hovedstaden, at man venter med at holde fysiske møder, da smitterisikoen er meget stor, hvilket vil afholde mange lejere fra at deltage.

Du kan altid ringe til LLO Hovedstaden, hvis du har spørgsmål til afholdelse af møder.

 

Læs mere…
08-10-2020 h

Det årlige repræsentantskabsmøde i LLO Hovedstaden er afholdt

Under trygge forhold og stor afstand mellem vores medlemmer afviklede vi d. 26.9.2020 vores årlige repræsentantskabsmøde i LLOH.

Som et nyt tiltag havde bestyrelsen valgt at afholde mødet på en lørdag.
Det gav tid og mulighed for at have gruppearbejde og debat om formiddagen, inden den formelle del af dagsorden gik i gang om eftermiddagen.
Bestyrelsen havde på forhånd defineret 3 debatgrupper som vores medlemmer kunne vælge sig ind i.

Det blev en god dag, hvor der blev diskuteret lystigt på kryds og tværs af medlemsgrupperne og mange deltagere tilkendegav bagefter, at det havde været produktivt at mødes med andre aktive lejere og dele viden.
Der blev bl.a. diskuteret vores medlemmers ønsker til LLOHs politiske arbejde fremover og ønsker til servicen i LLOH.
Bestyrelsen har noteret de mange gode forslag og vil arbejde videre med dem i det fremtidige bestyrelsesarbejde.

På repræsentantskabsmødet takkede formand Helene Toxværd alle LLOHs tillidsfolk, for deres daglige arbejde i LLOHs medlemsejendomme.

Læs mere…
08-10-2020 h

Nye kontingentpriser for enkeltmedlemmer i LLO Hovedstaden

På repræsentantskabsmødet d. 26.9.2020, blev det besluttet at hæve kontingentprisen for enkeltmedlemmer.
Priserne er for et halvt års medlemskab og svarer til en stigning på ca. 2%
Stigningen træder i kræft pr. 1.10.2020 og fordeler sig således:

LLO - Basis: 555 kr.
LLO - Plus:   875 kr.
LLO - Ekstra: 1300 kr.
LLO - Kerne: 555 kr.

For LLO – Erhverv er priserne for et halvt års medlemskab:

LLO - Basis-Erhverv: 1110 kr.
LLO - Plus-Erhverv:  1750 kr.
LLO - Ekstra-Erhverv: 2600 kr.
LLO - Kerne-Erhverv: 1110 kr.

Læs mere…
16-09-2020 h

Corona og medlemsservice

LLO Hovedstaden har efter ønske fra myndighederne hjemsendt halvdelen af vores medarbejdere i en rotationsordning.
Det betyder for dig som medlem, at det kan være vanskeligt at få kontakt med bestemte medarbejdere og at kommunikationen bliver forsinket.
Det er desuden ikke muligt at møde op i LLO Hovedstadens sekretariat uden aftale
Vi beklager ulejligheden og håber at corona-situationen hurtigt ændrer sig.

Venlig hilsen

Claus Højte  

Direktør

Hovedstaden

 

 

Læs mere…
16-09-2020 h

Bekendtgørelse af forslag til repræsentantskabsmøde

Lørdag den 26. september afholdes LLO Hovedstadens repræsentantskabsmøde.

Tilmelding til repræsentantskabet er afsluttet. Det betyder, at har du ikke allerede tilmeldt dig, så kan du ikke deltage.

Her kan du se de forslag, som repræsentantskabet skal behandle. Forslagene er stillet af LLO Hovedstadens bestyrelse.

1.

Forslag om stigning i kontingent for beboerrepræsentationer

Bestyrelsen for Lejernes LO Hovedstaden indstiller til repræsentantskabsmødet at vedtage følgende forslag:

”Kontingentsatser for beboerrepræsentationer i privat udlejning, tilknyttet LLO Hovedstaden, fastsættes pr. 1. april 2021 som følger

Fra 3 til 7 lejemål pr. lejemål 1.110 kr. årligt
Fra 8 til 22 lejemål i alt 8.000  kr. årligt
Tillæg for lejemål fra 23 til 100 pr. lejemål 380 kr. årligt
Tillæg for lejemål ud over 100 pr. lejemål 316 kr. årligt

Kontingentet reguleres hvert år pr. 1/4 efter nettoprisindekset, første gang i 2022. Dog reguleres beløbet for 3-7 lejemål, så det til enhver tid svarer til kontingentet for kernemedlemmer i LLOH

De nye kontingentsatser vedtages under den forudsætning, at Boligministeren inden udgangen af 2020 udsender ny bekendtgørelse om fastsættelse af et årligt maksimalbeløb for lejernes betaling til beboerrepræsentationen på 500 kr.”

 

Eksempler på kontingent efter forslaget

For 25 lejere: 8.000 + 3*380= 9.140 kr. om året

For 45 lejere: 8.000 + 23*380= 16.740 kr. om året

For 120 lejere: 8.000+ 78*380+20*316= 38.960 kr. om året

(se oversigten sidst i forslaget, hvoraf fremgår forskellen mellem det foreslåede og eksisterende kontingent)

Forslaget ændrer kontingentet fra det nuværende, som har disse satser:

Fra 3 til 6 lejemål pr. lejemål 1.090 kr. årligt
Fra 7 til 22 lejemål i alt 6.747 kr. årligt
Tillæg for lejemål fra 23 til 100 pr. lejemål 296 kr. årligt
Tillæg for lejemål ud over 100 pr. lejemål 246 kr. årligt

Motivation for forslaget

Stigningen i kontingentet er muliggjort af Folketinget

Den 30. januar 2020 indgik Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten, Alternativet og Dansk Folkeparti et forlig om ændringer i lejelovene (det såkaldte Blackstone-forlig) Som en del af forliget besluttede forligspartierne, at det fremover skal være muligt for en beboerrepræsentation at opkræve op til 500 kr. om året fra hver enkelt lejer (hæves fra 353 kr.). Forligspartierne ønskede at styrke lejernes mulighed for at søge bistand. Forligsteksten er udsendt sammen med bestyrelsens årsberetning.

Den nye bekendtgørelse om beboerrepræsentationer, som udmønter forliget, forventes offentlig gjort i begyndelsen af september 2020. For en sikkerheds skyld tager dette kontingentforslag højde for, hvis  dette ikke skulle ske inden udgangen af 2020. Kommer der ikke inden udgangen af 2020 en ny bekendtgørelse, sker der således ikke ændringer i LLO Hovedstadens kontingent for beboerrepræsentationer ud over den sædvanlige, årlige regulering efter nettoprisindekset.

Om økonomi

Siden 2005 er lønningerne i Danmark steget med 39 %. I samme periode har nettoprisindekset (som LLOH siden 2001 har brugt til regulering af foreningskontingentet) udviklet sig med 19 %. (Kilde: Danmarks Statistik). Der  er opstået et hul i LLOH´s indtægter – et hul, som vi delvist har dækket ved at lave enkeltmedlemskontingentet om – til den ordning, vi har nu, med kategorier. Det har løftet indtægten med næsten 1 mio. om året, sådan at enkeltmedlemmerne nu betaler en større del af de ressourcer, de forbruger. At vi har hævet enkeltmedlems kontingentet hvert år i samme takt som lønningerne, har også bidraget til dette. Ikke desto mindre er gabet mellem stigninger i lønninger og foreningskontingentet blevet så stort,  at det påvirker driften: LLOH har en presset medlemsrådgivning og ikke de fornødne organisatoriske muskler.

Status på foreningsservice i LLOH og medarbejdersituationen i LLOH

LLOH har en presset medlemsservice. Der er  for lange svartider i henvendelser og sager, telefonservicen er ikke god nok, selv om der i de sidste år er brugt stigende ressourcer på den. I 2005 havde LLOH 24.000 foreningsmedlemmer – i dag har vi 29.500. Ventetid og langs sagsbehandlingstid er et problem for LLOHs tilknyttede  foreninger, som er rygraden i LLOH, især beboerrepræsentationerne.

Det forløbne år har vist, at LLOH kan nå langt både i medlemstilfredshed og anerkendelse af det politiske arbejde– LLOHs beboerrepræsentationer føler sig godt tilpas med, at de har været en vigtig del af hele det sidste års politiske projekt – men de klager helt forståeligt over den lange svartid.

Det store arbejdspres har medført store overarbejdspukler og pressede medarbejdere i sekretariatet – en situation, der ikke  er holdbar på længere sigt. Med den nuværende situation risikerer vi opsigelser fra nøglemedarbejdere og dermed tab af vigtig, specialiseret viden. I dag handler LLOH på bagkant af begivenhederne, vi afventer, at beboerrepræsentationerne kommer til os med problemer, hvilket ikke helt harmonerer med beboerrepræsentationernes ønsker. De ønsker, at vi er mere proaktive.

Dette er der brug for

Lejelovsforliget af 30. januar 2020 siger, at beløbet til beboerrepræsentationerne  kan hæves  til 500 kr. om året  for at give lejerne flere muligheder for at stå op imod udlejerne.  Det giver LLOH mulighed for at iværksætte  en række tiltag,  som kan gøre os til en bedre forening for beboerrepræsentationerne. Hvilke tiltag, der skal igangsættes, skal diskuteres på repræsentantskabets møde. Den følgende liste er tiltag, som en række tillidsfolk tidligere har udtrykt ønske om:

 • Kortere sagsbehandlingstid
 • Ingen (nævneværdig) kø i telefonen
 • Arrangementer med oplysning og netværksdannelse
 • Proaktiv tilgang ift udvalgte temaer, fx kontakt af lejere, som betaler 5.2-leje (der er gennemført et forsøg med stor succes)
 • Involvering i det politiske arbejde: Møder med politikere, støtte af frivillige
 • Gratis førelse af småsager for vores foreninger i principielle eller vigtige sager
 • Gratis byggetekniske besigtigelser
 • Tydeliggørelse af vores politiske arbejde
 • Regelmæssige proaktive kontakter med BR,  hvor rådgiveren henvender sig uopfordret
 • Udarbejdelse af flere pjecer og tjeklister til beboerrepræsentationernes og lejernes  brug. F.eks. ”Tjek dette ved vand/varmeregnskaber , kontakt os”, Hvad kan nye indflyttere i F, bruge B/R til.
 • Nyhedsbreve: Politisk nyt med links. Sæsonbetinget oplysning,  Juridisk nyt. Nye love og deres betydning, i et forståeligt sprog. FAQ´s
 • Udvidelse af bestyrelsesnettet  med guides og juridisk hjælp, udelukkende for foreninger
 • Flere, specialiserede kurser

Større kontingent

Hvis repræsentantskabet beslutter sig for at  hæve  foreningskontingentet for de tilknytttede beboerrepræsentationer (ikke  de almene  foreninger, en stor del af den udvidede  service vil kun kunne gælde beboerrepræsentationer)   med 75 kr. om året i gennemsnit, vil det give  LLO Hovedstaden en ekstra indtægt på  1,6 mio. kr. om året.

Når der foreslås en differentieret ændring i stigningen i foreningskontingentet, skyldes dette, at ressourceforbruget ved servicen for de helt små  foreninger er uforholdsmæssigt stort i forhold til de større foreninger. Det foreliggende forslag vil give LLOH´s større beboerrepræsentationer  en noget mindre stigning end de helt små . Forslaget udjævner ikke forskellen på ressourceforbruget pr. medlem, men bidrager til det. Forslaget bevarer det princip, at beboerrepræsentationer ikke skal betale et kontingent pr. lejer, der er større end det til enhver tid gældende kontingent  for kernemedlemskab.

Til en nedbringelse af  ventetiden for sagsbehandling og telefonrådgivning til et tilfredsstillende niveau, vil der  hertil medgå ca. halvdelen af det forøgede kontingent, mens resten vil kunne anvendes til nye initiativer, som defineres af repræsentantskabet og bestyrelsen.

Selv om kontingentet  for  LLOHs små beboerrepræsentationer  efter forslaget stiger mere pr. lejer end  for de større, vil det blive nemmere for mindre beboerrepræsentationer at eksistere. Med det nuværende kontingent skal en beboerrepræsentation med ned til 20 medlemmer have skriftlig fuldmagt fra hver enkelt lejer for at kunne opkræve kontingentet til LLO. Vedtages forslaget, vil kun beboerrepræsentationer med mindre end 16 medlemmer skulle have en sådan fuldmagt. Det bliver altså – på trods af stigningen – nemmere for mange af de LLOHs beboerrepræsentationer, der tidligere skulle have fuldmagter fra hver enkelt lejer. LLOH har ca. 50 sådanne beboerpræsentationer tilknyttet.

Kontingenter efter nuværende og foreslåede ændring:

Antal lejere

Forslag BR i alt

 Forslag pr. medlem

 Nuværende BR i alt

 Nuværende pr. medlem

Ændring pr. medlem

3

3330

1110,00

3270

1090,00

20,00

4

4440

1110,00

4360

1090,00

20,00

5

5550

1110,00

5450

1090,00

20,00

6

6660

1110,00

6540

1090,00

20,00

7

7770

1110,00

6747

963,86

146,14

8

8000

1000,00

6747

843,38

156,63

9

8000

888,89

6747

749,67

139,22

10

8000

800,00

6747

674,70

125,30

11

8000

727,27

6747

613,36

113,91

12

8000

666,67

6747

562,25

104,42

13

8000

615,38

6747

519,00

96,38

14

8000

571,43

6747

481,93

89,50

15

8000

533,33

6747

449,80

83,53

16

8000

500,00

6747

421,69

78,31

17

8000

470,59

6747

396,88

73,71

18

8000

444,44

6747

374,83

69,61

19

8000

421,05

6747

355,11

65,95

20

8000

400,00

6747

337,35

62,65

21

8000

380,95

6747

321,29

59,67

22

8000

363,64

6747

306,68

56,95

23

8380

364,35

7043

306,22

58,13

24

8760

365,00

7339

305,79

59,21

25

9140

365,60

7635

305,40

60,20

50

18640

372,80

15035

300,70

72,10

100

37640

376,40

29835

298,35

78,05

150

53440

356,27

42135

280,90

75,37

200

69240

346,20

54435

272,18

74,03

250

85040

340,16

66735

266,94

73,22

300

100840

336,13

79035

263,45

72,68

350

116640

333,26

91335

260,96

72,30

400

132440

331,10

103635

259,09

72,01

450

148240

329,42

115935

257,63

71,79

500

164040

328,08

128235

256,47

71,61

2.

Bestyrelsens forslag til kontingentfastsættelse for enkeltmedlemmer pr. 1/10 2020

For medlemmer I LLO Ekstra fastsættes det halvårlige kontingent til 1.300 kr. (nuværende 1.273 kr.)

For medlemmer i LLO Plus fastsættes det halvårlige kontingent til 875 kr. (nuværende 857 kr.)

For medlemmer i LLO Basis og for kernemedlemmer fastsættes det halvårlige  kontingent til 555 kr. (nuværende 545 kr.)

Stigningen svarer til 1,8 % for kernemedlemmer og 2,15 for Plus- og Ekstramedlemmer og skal dække stigninger i LLO Hovedstadens omkostninger.

Bestyrelsen indstiller til Repræsentantskabet at vedtage reguleringen

 

Læs mere…
10-08-2020 h

Corona/Covid19 forholdsregler

Kære medlem

LLOs ekspedition er lukket for alle personlige henvendelser, med mindre der er lavet en aftale om et møde.

Dette gør vi for at passe på LLOs medlemmer og personale.

Du kan ringe til os på 33 11 30 75 eller sende os en mail på info@lloh.dk for at lave en aftale

Læs mere…
10-08-2020 h

LLOHs medlemssider på nettet

Som mange af vores medlemmer ved, har LLO hovedstaden fået nyt medlemssystem og er nu i gang med at tage det i brug for alvor.
En del medlemmer har henvendt sig til os og haft problemer med at logge på vores medlemssider og det kan vi godt forstå. Vi har nemlig to medlemssider med forskellige muligheder. Her kan du læse om dem:

På lloh.dk
Kan du læse råd og vedledninger til, hvordan du kan håndtere forskellige problematikker, du kan have i din lejebolig. Du kan også se referater fra vores repræsentantskabsmøder, medlemstilbud m.m. Derudover kan du tilmelde dig Betalingsservice.

Sådan kommer du på:
Log ind på via vores hjemmeside lloh.dk under ”LOG IND”
Her er brugernavnet altid: llomedlem og den aktuelle kode kan ses i det seneste nummer af Vi Lejere.

På lejerneslandsorganisation.membersite.dk
Kan du pt. ændre dine kontaktoplysninger og password til Membersite.
Du kan også tilmelde dig Betalingsservice via Membersite.
På sigt vil vi udvide vores medlemmers muligheder på Membersite og det glæder vi os til, da vi mener at det vil medføre en større tilfredshed og brugervenlighed i kontakten mellem LLOH og vores medlemmer.
Eksempelvis vil det blive muligt at se sine kontingentopkrævninger, tilmelde sig arrangementer og deltage i interessegrupper.
Vi vil løbende give besked når mulighederne bliver aktiveret.

Sådan kommer du på:

Gå på lejerneslandsorganisation.membersite.dk
Lige når du kommer ind på siden vil der stå ”Bliv medlem i LLO
Dette skal du ignorere og bruge funktionen ”Log ind” oppe i højre hjørne.
Her er brugernavnet den e-mail adresse vi har registeret under dine medlemsoplysninger.

Koden opretter du selv. Du kan oprette koden ved at trykke på ”Glemt password”  
Du vil derefter få tilsendt en e mail med oplysninger om password. Tjek eventuelt dit spamfilter, hvis den ikke kommer frem.
Hvis du ikke kan få det til at lykkes, er du meget velkommen til at sende os en mail på info@lloh.dk og bede om at vi genererer et password til dig.
Husk endelig at skrive dit medlemsnummer i mailen.

Læs mere…
02-07-2020 h

Det betyder Blackstonelovgivningen for beboerrepræsentationer

Nyhedsbrev.

 

Hvad betyder Blackstone-indgrebet for beboerrepræsentationer?

 

 

Nye krav til BRL § 5, stk. 2

Nyt besigtigelseskrav inden (ny) 5,2-forbedring.

 • Besigtigelsen skal ”konstatere, at lejemålet har en stand, som på tidspunktet for besigtigelsen muliggør en væsentlig forøgelse af det lejedes værdi.”
 • Gælder kun for nye moderniseringer.

Denne ændring betyder nok ikke det store for beboerrepræsentationen, men den sikrer at huslejenævnet får et bedre grundlag at vurdere før-standen inden en 5,2-modernisering på.

Nye stramninger af energikrav (for nye 5,2-lejemål).

 1. For nye 5,2-moderniseringer, skal ejendommen have energimærke A-C eller have foretaget to energimærkespring fra niveauet pr. 1. 7. 2020.
 2. ”To niveauer” betyder at ejendommens energimærke skiftes fra F til D eller fra G til E.

72-80 % af de ældre udlejningsejendomme har energimærke D eller derunder.

 1. Desværre giver dette anledning til en vis forvirring, da gamle 5,2-moderniseringer ikke skal leve op til de nye krav:
  1. Lejemål indgået før 1/7 2014 har stadigvæk ingen krav om energistandard
  2. Lejemål indgået fra 1/7 2014 til 30/6 2020 har krav om energimærke A-D eller 430 kr. Pr. M2 Brugt på energirenoveringer for det enkelte lejemål.
  3. Lejemål indgået 1/7 2020 og senere med krav om energimærke A-C eller to energimærkespring.

Ovenstående betyder nok, at udlejer vil ønske både at lave nye energimoderniseringer i ejendommene, eller i det mindste få opdateret energimærket. I kan således opleve at blive varslet forbedringsarbejder.

 

Karensperiode indføres.

 • Som en ny hovedregel, indføres der krav om, at når ejendommen skifter ejer (eller kontrol), så stopper muligheden for at lave nye 5,2-lejemål i fem år.
 • Lejemål, der endnu ikke er 5,2-moderniserede, lejes ud efter BRL § 5, stk. 1, altså reglerne om omkostningsbestemt husleje, under karensperioden.
 • Først når et OMK-lejemål bliver ledigt efter karensperioden, kan der laves 5,2-forbedringer.
 • Karensperioden gælder dog ikke hvis:
 1. Det enkelte lejemål, allerede lovligt er lejet ud efter § 5,2 (før 1.7 2020 eller efter udløbet af en karensperiode.)
 2. Ejendommen skifter kontrol pga. Arv (ikke arveforskud)
 3. Ejendommen skifter kontrol som følge af koncerninterne transaktioner.
 4. Ejendommen var en andelsboligforening pr. 1. juli 2020. (nyere andelsforeninger tæller ikke med)
 5. Der lavet Ekstraordinære energirenoveringer af hele ejendommen:
  1. Enten energiforbedringer for 3.000 kr. pr. Kvadratmeter eller.
  2. Et spring på tre energiniveauer ift. standarden pr. 1/7 2020.

Det er svært at sige præcis, hvad karensperioden vil betyde for ejendomssalget. Hvis ejendommen skifter ejer og du skal overføre huslejen til en ny konto, kan det være muligt at fx bytte lejemålet under en karensperiode, uden at det kan lejes ud efter 5,2 af den grund. Spørg dog altid LLO til råds inden du opsiger eller sender en bytteanmodning.

Nye metoder for at finde § 5, stk. 2:

 

 

Huslejebremse indføres.

 •  Huslejebremsen betyder, at lejen ikke længere må overstige det lovlige lejeniveau (det lejedes værdi).

 

 • Før måtte lejeren blive snydt med op til 10%. Det er slut nu.
  • Eksempel:
   • Det lejedes værdi er 10.000 kr.
   • Tidligere måtte udlejer lovligt sætte lejen til 10.999 kr.
   • Nu må udlejer maksimalt sætte huslejen til 10.000 kr.

 

 • Reglen gælder kun når lejemålet lejes ud d. 1./7 eller senere. Der gribes derfor ikke ind i eksisterende aftaler, men kun i nye.

Huslejebremsen kan bidrage til, at huslejen ikke får lov til at være for høj til at starte med, og at der bliver færre lejemål med kunstigt høje huslejer at sammenligne med. Reglen vil efter al sandsynlighed føre til at vi kan vinde flere sager om huslejens lovlighed end før.

 

Skelnen imellem prøvede og uprøvede lejemål.

 • 5,2-huslejen fastsættes efter skøn, såkaldte sammenligningslejemål. Det betyder konkret at en domstol kigger på hvad andre lignende boliger på lignende vilkår koster.

 

 • Tidligere kunne udlejer ”drukne” domstolene i lejemål, som der ikke var klaget over uanset om lejen måske var for høj.
 • Den nye regel betyder, at man først skal se om der er nok prøvede lejemål. Først hvis man kommer frem til at dette ikke er tilfældet, kan man bruge ”uprøvede” sammenligningslejemål.

Tre prøvede lejemål kan således slå 300 uprøvede

Reglen gælder både for nye og gamle lejeaftaler.

Denne regel gør det nemmere at vinde sager, hvis sagen ankes til domstolene, hvor udlejer typisk har adgang til langt flere sammenligningslejemål end lejerne.

Diverse tiltag

 

Strafgebyr forhøjes

Strafgebyret sættes op fra 2.180 kr. (2020-tal) til 6.000 kr. Strafgebyret kræver dog stadigvæk fuldt medhold til lejer.

Denne regel gør det dyrere for udlejer at føre sager, han eller hun ved de vil tabe. Måske vil det medføre at udlejer hellere vil komme til forhandlingsbordet. Pengene går dog ikke til lejer, men til huslejenævnet.

 

Der inføres forbud mod flyttepenge: altså ”at købe lejer ud”.

 

Med de nye regler kriminaliseres den adfærd vi bl.a. har set fra Blackstone, hvor lejeren uopfordret tilbydes betaling for at opsige sin lejeaftale og dermed give lejeren opfattelsen af at være uønsket i eget hjem.

Straffen er bøde eller fængsel i op til fire måneder. Hvis der indgås en nu ugyldig aftale, kan lejeren kræve at komme tilbage i lejemålet, og udlejer kan ikke kræve pengene tilbage.

Forbuddet gælder dog ikke hvis:

 • Lejeren (eller fx. LLO) henvender sig først.
 • Betalingen sker som forlig i en opsigelses/ophævelsessag.
 • Tilbuddet er givet inden 1/7 2020.

Konsekvensen er at udlejer vil nok være meget tilbageholdende med at tage risikoen ved at indgå forlig om fraflytning..

 

Ny oplysningspligt.

 

Udlejer forpligtes til at oplyse beboerrepræsentationen (eller i mangel heraf: alle lejere) om sager som lejere i ejendommen helt eller delvist har vundet. Meddelsen skal ske senest to uger efter en endelig afgørelse. Reglen gælder for alle dvs. både eksisterende og nye lejemål.

 

Det bliver således nemmere at få at vide om en nabolejer fx har fået sat huslejen ned.

Meddelelsen skal indeholde skriftlig oplysning om:

 • Tvistens emne
 • Resultat
 • Samt en (anonymiseret) kopi af afgørelsen

 

Reglen gælder ikke i husordenssager samt sager som alene relaterer sig til ejendommen (fx byggetilladelser).

Hvis udlejer ikke overholder paragraffen er straffen er bøde eller fængsel i op til fire måneder.

 

 

 

Læs mere…
02-07-2020 h

En festdag for lejerne

Den 1. juli trådte de såkaldte Blackstone-love i kraft. Lovene gør det lidt billigere for rigtigt mange danske lejere, for de gælder for alle udlejere, ikke kun Blackstone.

Folketinget vedtog det såkaldte Blackstone-indgreb d. 4. juni 2020. Indgrebet blev udmøntet i tre love, som trådte i kraft den 1. juli 2020. De tre love, som tilsammen udgør indgrebet er disse:

L176 - (Øgede energikrav ved anvendelse af § 5, stk. 2, i lov om midlertidig regulering af boligforholdene og fastfrysning af vurderinger af værdien af andelsboligforeningers ejendomme).

L177 - (Karensperiode ved erhvervelse m.v. af udlejningsejendomme og lovfæstelse af normalvedtægtens krav om tilslutning på fire femtedele til opløsning af andelsboligforeninger).

L178 - (Styrkelse af lejerne).

 

Lovene udmønter det såkaldte Blackstone-indgreb (Aftale om initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger) af 30. januar i år.

Aftalen blev indgået imellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. Loven er nu blevet vedtaget af de samme partier.

Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Nye Borgerlige stemte imod loven, om end med forskellige begrundelser.

For lovene stemte S, DF, SF, EL, ALT og Sikandar Siddique (UFG)), imod stemte V, RV, KF, NB og LA.

I løbet af efteråret 2020 vil LLOH afholde orienteringsmøder om den nye lovgivning. I mellemtiden kan man selv studere dem og se overvejelserne om vedtagelsen i de såkaldte betænkninger. Dem finder du via følgende links:

https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l176/20191_l176_betaenkning.htm

 

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20191/lovforslag/l177/20191_l177_betaenkning.pdf

 

https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l178/20191_l178_betaenkning.htm

Læs mere…
17-06-2020 h

Det er stadig ikke praktisk muligt at afholde beboermøder (pr. 16. juni 2020)

Lejernes LO Hovedstaden har kontaktet myndighederne om afholdelse af beboermøder og fået følgende udmelding:

Man må fortsat ikke forsamles mere end 50 personer.

Forsamles man, men er man færre end 50 personer, skal følgende iagttages.

Sidder man ned, skal der i rummet være mindst 2 kvadratmeter pr. deltager. Er det et stående møde, skal der være mindst 4 kvadratmeter pr. deltager. Der skal være mindst 1 meter fra person til person, hvis man sidder ved siden af hinanden og mindst to meter, hvis man sidder med front mod hinanden.

Disse regler gælder også, hvis man mødes udendørs, fx i gården.

Når reglerne ændres, lægges der information på denne hjemmeside

Læs mere…
08-06-2020 h

Opkrævninger pr. 1.6.2020

Da vi er i gang med at implementere nyt IT-system, har vi desværre haft nogle udfordringer i forbindelse med opkrævning af kontingent.
Dette gælder både for vores foreninger og vores enkeltmedlemmer.

Vores foreninger skulle gerne havde modtaget en mail d.d. med de nyeste informationer vedrørende betaling.

Vores enkeltmedlemmer som skulle havde været opkrævet pr. 1.6.2020 vil først blive opkrævet pr. 1.7.2020, kontingent perioden forbliver dog fra 1.6.2020 og frem.

Læs mere…
Se ældre nyheder >

Brugernavn til medlemsnettet er: llomedlem

Bemærk: Alle billeder og dokumenter, der sendes via mail til os, skal være i PDF-format. Alternativt bedes du udskrive materialet og sende det pr. almindelig post. På forhånd tak!

Read here on our service in LLO
Se hvad vores medlemmer skriver om os

Tilmeld dig Nets (PBS) - vær sikker på, at dit kontingent bliver betalt, spar tid og penge og hjælp LLO. Log på medlems-nettet.

Brug af cookies på lloh.dk - læs mere her

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser