Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Jeg er medlem                                 Jeg er ikke medlem

18-05-2022 h

Boligorganisationer imod forebyggelsesområder

Fem boligorganisationer fra Brøndby strand protesterer imod urimelige listerne over såkaldte ”forebyggelsesområder”. 
 
Forebyggelsesområder blev indført som en kategori som en del af parallelsamfundspakken, der blev justeret i slutningen 2021, hvor blandt andet ordet ”ghetto” udgik af loven.
 
Når et boligområde bliver defineret som et forebyggelsesområde, har det konsekvenser for ventelistereglerne og for hvem kommunen må anvise til boligerne.
 
Boligorganisationerne påpeger at flere at kriterierne er urimelige, fx at andelen af ufaglærte beboere kan få konsekvenser, uanset om folk er i beskæftigelse eller ej. 
 
Dette er LLO helt enige i. Der bør ikke gøres forskel på folk på baggrund af uddannelseslængde - heller ikke på boligmarkedet.
 
Desuden påpeger boligorganisationerne, at hvis boligområderne ikke havde ligget i region Hovedstaden, så ville den gennemsnitlige indkomst i områderne ikke være et problem. Men fordi de bor i en region, der har en høj gennemsnitsindkomst, så havner de på listen. I enhver anden region, eller hvis man havde taget landsgennemsnittet, var man gået fri.
 
Forebyggelsesområderne gjorde at lejere med små indkomster har endnu færre boliger at vælge imellem. Samtidig er byggeriet af nye almene boliger gået i stå, og huslejen i den private udlejning er så dyre, at almindelige mennesker dårligt kan være med længere.  
 
Kampen om de tilbageværende betalelige boliger bliver stadig hårdere – LLO opfordrer til, at politikerne tager opråbet fra boligorganisationerne i Brøndby alvorligt.

Pressemeddelelsen fra boligorganisationerne kan læses her

Læs mere…
09-05-2022 h

Beslutninger på LLO Hovedstadens repræsentantskabsmøde den 26. april 2022

På repræsentantskabsmødet blev bestyrelsens beretning og aflæggelse af regnskab godkendt.

Derudover blev der truffet to beslutninger:

  1. Fremover er Lejernes LO Hovedstaden en del af LLO (og ikke som tidligere tilknyttet LLO)
  2. Kontingentet for Lejernes LO Hovedstadens enkeltmedlemmer blev reguleret, så de nu udgør følgende
    1. I LLO Ekstra fastsættes det halvårlige kontingent til 1.425 kr. (nuværende 1.325 kr.)
    2. I LLO Plus fastsættes det halvårlige kontingent til 965 kr. (nuværende 895 kr.)
    3. I LLO Basis og for kernemedlemmer fastsættes det halvårlige kontingent til 610 kr. (nuværende 565 kr.)

 

Lejernes LO Hovedstaden

 

Læs mere…
02-05-2022 h

Tak for kampen, Kaare Dybvad Bek. Goddag Christian Rabjerg Madsen

LLO ønsker Danmarks nye Indenrigs- og boligminister hjerteligt tillykke

Landsformand Helene Toxværd udtaler: ”På boligområdet er der nok at tage fat på. Vi glæder os til at møde Danmarks nye Indenrigs- og Boligminister Christian Rabjerg Madsen.” og fortsætter:

”Siden Blackstone-aftalen blev vedtaget tilbage i sommeren 2020, har det lejepolitiske debat være præget af teknik i form af gennemførelsen af sammenskrivningen af lejeloven og boligreguleringsloven. På baggrund af lejelovsforliget i 2014, endte man med en model, hvor forligskredsen næsten kun kunne blive enige om status quo.

Sammenskrivningen har fyldt rigtig meget trods store ambitioner for at arbejde videre med boligpolitikken, herunder for at forbedre vilkårene for lejerne i den private udlejningssektor.”

”Vi glæder os derfor til, at den nye minister kommer i arbejdstøjet og vi glæder os over, at ministeren har stor fokus på sammenhængskraft.

LLO mener, at et særligt vigtigt område bliver de høje private huslejers skævvridning af landet. Cevea kunne i april 2022 dokumentere, at en almindelig LO-familie ikke har råd til at flytte i privat lejebolig i København. Det må og skal der gøres noget ved, hvis sammenhængningskraften skal bevares.”

 

En særlig tak til Kaare Dydvad

”Kaare Dybvad har været en god og stærk stemme i den boligpolitiske debat siden han blev boligordfører for Socialdemokratiet i 2015”. udtaler Helene Toxværd og fortsætter:

”Kaare Dybvad har mere end nogen anden minister på området forsøgt at gøre op med de tendenser, vi har set i de sidste tredive år, hvor det er set som en naturlov, at boliger skal være hundedyre i de store byer.

Med Blackstoneaftalen fik borgerne en forhåbning om at boligpolitik ikke bare laves af nogle få meget pengestærke aktører, men at boligpolitik er et vigtigt politikområde, hvor borgerne også har noget at sige.

Det gav skrig og skrål hos mange pengestærke aktører, og mange negative pressehistorier, hvor andelshavernes vilkår blev vægtet meget højere end de lejere, som det hele egentligt handlede om. Dommedagsprofetierne blev gjort til skamme og det var ikke sket uden det politiske mod, som Kaare Dybvad udviste.”

 

Et godt samarbejde

”LLO har løbende haft et godt, tillidsfuldt og ærligt samarbejde med ministeren. Der er ingen tvivl om at vi kommer til at savne dette tætte samarbejde”, siger Helene Toxværd og afslutter:

”Da Blackstone-pakken blev vedtaget, sagde Kaare Dybvad, at det var ”første skridt på vejen mod at sikre, at almindelige mennesker kan få lov at bo i byen.” Nu kommer hans afløser, Christian Rabjerg Madsen så til at tage de næste skridt. I LLO er vi klar med idéer og løsninger”.

 

Læs mere…
27-04-2022 h

BL og LLO: Drømmen om "den blandede by" står til at briste

Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Stigende priser på byggematerialer har udskudt visionen om at opføre 22.000 almene boliger, og imens vi venter på en løsning, falmer drømmen om "den blandede by", skriver Helene Toxværd og Palle Adamsen, formænd for henholdsvis Lejernes Landsorganisation og Danmarks Almene Boliger (BL).

Læs debatindlægget

Læs mere…
06-04-2022 h

Bekendtgørelse af forslag til repræsentantskabsmøde 2022

Lørdag den 26. april afholdes LLO Hovedstadens repræsentantskabsmøde.

Her kan du se de 2 forslag, som repræsentantskabet skal behandle.
Forslagene er stillet af LLO Hovedstadens bestyrelse.

Forslag 1

Forslag til vedtægtsændring
- Ændring fra at være tilsluttet LLO-forbundet til at være en del af forbundet

Nugældende §1 i vedtægterne

§ 1. Navn, hjemsted og formål.
1.1. Organisationens navn er Lejernes Landsorganisation Hovedstaden, forkortet Lejernes LO Hovedstaden, LLO Hovedstaden eller LLOH
1.2. Organisationen er tilsluttet Lejernes Landsorganisation i Danmark som en afdeling.
1.3 Organisationens hjemsted er København, og dens arbejdsområde er København, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Tårnby og Dragør kommuner. Efter aftale med andre afdelinger og Landsorganisationen, kan området udvides.
1.4. Organisationen er en interesseorganisation for lejere i hovedstadsområdet og er uafhængig af partipolitik.

Foreslås ændret således, at det fremgår, at LLOH er en del af LLODK – og ikke blot er tilsluttet. Ændringen sker i stk. 1.2, hvor ”tilsluttet” ændres til ”en del af”

§ 1. Navn, hjemsted og formål. 1.1. Organisationens navn er Lejernes Landsorganisation Hovedstaden, forkortet Lejernes LO Hovedstaden, LLO Hovedstaden eller LLOH
1.2. Organisationen er en del af Lejernes Landsorganisation i Danmark som en afdeling.
1.3 Organisationens hjemsted er København, og dens arbejdsområde er København, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Tårnby og Dragør kommuner. Efter aftale med andre afdelinger og Landsorganisationen, kan området udvides.
1.4. Organisationen er en interesseorganisation for lejere i hovedstadsområdet og er uafhængig af partipolitik.

Motivation

På LLO-kongressen i 2021 besluttedes det, at LLO fremover skal være en hel og udelelig organisation, således lokale LLO-afdelinger ikke kan trække medlemmer ud af LLO.
Dette skete med enig tilslutning fra LLOHs delegation.

Vedtages denne vedtægtsændring, ophører LLOHs mulighed for at udmelde sig af LLO, ligesom LLOH underlægger sig Hovedbestyrelsens beslutninger efter LLOs nye love.

Vedtages forslaget ikke, er LLOH udmeldt af LLO pr. 1/9 2022 og skal dermed skifte navn.

Bestyrelsen anbefaler repræsentantskabet at stemme for vedtægtsændringen

 

Forslag 2

Bestyrelsens forslag til kontingentfastsættelse for enkeltmedlemmer pr. 1/6 2022

For medlemmer I LLO Ekstra fastsættes det halvårlige kontingent til 1.425 kr. (nuværende 1.325 kr.)

For medlemmer i LLO Plus fastsættes det halvårlige kontingent til 965 kr. (nuværende 895 kr.)

For medlemmer i LLO Basis og for kernemedlemmer fastsættes det halvårlige kontingent til 610 kr. (nuværende 565 kr.)

Motivation

Reguleringen svarer til ca. 8 % og skal dække stigninger i LLO Hovedstadens omkostninger. Inflationen siden sidste kontingentstigning har været ca. 5 % og Dermed er der tale om en reel stigning på under 3 %.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at det først i foråret 2023 er muligt igen at regulere kontingentet. Og det er bestyrelsens vurdering, at det er meget sandsynligt, at inflationen på dette sigt vil overstige 8%.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at servicen til LLO Hovedstadens enkeltmedlemmer forbruger en uforholdsmæssigt stor andel af sekretariatets ressourcer, når der henses til enkeltmedlemmernes samlede kontingentbetaling i forhold til det af foreningernes indbetalte kontingent. Servicen til enkeltmedlemmerne forbruger således ca. 60 % af sekretariatets ressourcer, mens de som samlet gruppe indbetaler ca. 45% af kontingenterne.

Ved en sammenligning med de eksisterende nettjenester (som typisk opkræver ½-delen af indvundne beløb), er det bestyrelsens vurdering, at enkeltmedlemskontingentet, også efter den foreslåede stigning, er meget konkurrencedygtigt.

Bestyrelsen indstiller til Repræsentantskabet at vedtage reguleringen

Læs mere…
06-04-2022 h

Påskelukket

Kontoret holder påskeferie i perioden 11.4. - 18.4.2022 - Begge dage inkl.

Lejernes LO Hovedstaden ønsker alle en god påske.

Læs mere…
21-03-2022 h

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde 26.4.2022

Kære beboerrepræsentationer og afdelingsbestyrelser

I dag (d. 21.3.2022) bliver der sendt invitation ud til alle vores beboerrepræsentationer og afdelingsbestyrelser, via mail.
Hvis du gerne vil deltage og ikke har modtaget invitationen, så tjek om den eventuelt er røget i dit spamfilter.

Tilmeldingsfristen er d.12.4.2022

Du kan skrive til os på repskab@lloh.dk hvis du ikke har modtaget en invitation og ønsker at deltage i mødet.

Lejernes LO Hovedstaden

Læs mere…
11-03-2022 h

Sammenskrivningen: Pas på! Djævlen ligger i detaljen

"Ifølge chefjurist Anders Svendsen fra Lejernes Landsorganisation (LLO) har formålet været, at ændringen er rent teknisk, og at du som lejer ikke mærker noget til det.

Der skal dog ikke pilles meget ved de juridiske papirer, før der reelt er hul til en ny tolkning.

- Djævlen ligger i detaljen, som Anders Svendsen udtrykker det.

Loven medfører nemlig ifølge LLO tvivl om, hvor høj husleje udlejere i mindre udlejningsejendomme må opkræve. Og Folketinget lægger op til, at det må afgøres af domstolene.

- Det er en potentiel forringelse for lejerne, fordi man efter vores mening kan risikere at tabe sin sag ved domstolene."

Læs artikel fra Avisen.dk her

Læs artikel fra Vi Lejere

Læs mere…
01-03-2022 h

Ny lejelov vedtaget

Folketinget vedtog d. 1. marts 2022 forslaget til ny lejelov.

Der er ikke med loven lagt op til ændringer til fordel for lejer eller udlejer. Det er derfor ikke meningen at du som lejer kommer til at mærke noget til ændringerne.

Under processen med denne lejelov har LLO afgivet flere høringssvar, deltaget i en eksperthøring, haft utallige møder med politikere og haft foretræde for Folketingets boligudvalg.

Der har under behandlingen været et par knaster, særligt spørgsmålet om hvad der må tages i husleje for mindre ejendomme, konkret om huslejen må sættes lige så højt som ved den nuværende boligreguleringslovs § 5, stk. 2. LLO (og flere af folketingets partier) har haft mange sværdslag med ministeriet om spørgsmålet.

Udfaldet på 5,2-spørgsmålet er blevet, at man lader det være op til domstolene at afgøre spørgsmålet. Dette må ses som et ”uafgjort” resultat. Vi ville selvfølgeligt helst have ”vundet” og dermed sikret lejerne imod store lejestigninger, men nu må kampen i stedet tages juridisk. Flere juridiske professorer støtter i forvejen LLO’s fortolkning af spørgsmålet, så vi føler, at vi står stærkt til denne kommende kamp.

Udover sammenskrivningen blev der vedtaget lovændringer for at sikre fremlejetagere bedre imod fremlejegivere. LLO har afgivet høringssvar 

Lovændringen kommer til at få stor betydning for sagsbehandlere, huslejenævn m.v. da lovene kommer til at få nye paragrafnumre. LLO vil afholde et særligt kursus herom. Dette sker fredag den 4. marts 2022

Du kan læse LLO’s høringssvar på LLO.dk 

Læs mere…
17-02-2022 h

BRUG DIN MEDLEMSINDFLYDELSE

INDKALDELSE TIL ENKELTMEDLEMS-MØDE – 22. MARTS KL. 16.30 -17.30
i Vester Voldgade 9, 1.sal. 1552 København V (lige ved Rådhuspladsen)

LLOH er medlemmernes organisation, så duk op og vær med til at påvirke hvilke veje, vi skal gå. Lejernes LO Hovedstaden er styret af en bestyrelse som er bestående af og valgt af, medlemmerne i Lejernes LO Hovedstaden.

Hvem kan komme:
Mødet denne dag er for alle enkeltmedlemmer i LLO Hovedstaden.
Det betyder at hvis du har et LLO Basis, Plus, Ekstra eller Kerne medlemskab kan du deltage på dette møde og bruge din medlemsindflydelse.

Hvad skal der ske på mødet:
Mødet er et valgmøde, hvor der vælges repræsentanter til Lejernes LO Hovedstadens repræsentantskab.
Repræsentantskabet er Lejernes LO Hovedstadens øverste myndighed.
Det er på repræsentantskabsmødet, som afholdes i april, at beslutningerne bliver taget og linjerne for det kommende år bliver lagt, både om Lejernes LO Hovedstadens politiske arbejde og om fx medlemsservice

Hvorfor skal du komme:
Du kan som enkeltmedlem være med til at påvirke disse beslutninger ved at dukke op til enkeltmedlemsmødet. Hvis du bliver valgt som repræsentant for enkeltmedlemmerne, kan du få stor indflydelse på Lejernes LO Hovedstadens virksomhed.

Hvordan kommer du med:
Er det noget for dig, så send os din tilmelding med navn og medlemsnummer senest d. 8. marts 2022, på mail repskab@lloh.dk eller med post til Lejernes LO Hovedstaden, Vester Voldgade 9, 1. 1552 København V

Læs mere…
01-02-2022 h

Genåbning

Fra uge 8 kan du igen besøge LLO Hovedstaden, hvis du skal aflevere dokumenter eller betale kontingent.
Vores åbningstid er mandag til onsdag fra 13-16 og torsdag fra 14-17.

Ønsker du at tale med en rådgiver i sekretariatet, skal du aftale det først. Det kan du gøre ved at ringe på 33 11 30 75 eller sende en mail til info@lloh.dk

På grund af den udbredte smitte med corona forsøger vi at afholde så mange møder telefonisk eller elektronisk.

Hvis du kommer i LLO Hovedstadens sekretariat, beder vi dig fremvise et coronapas. Det gør vi for at undgå at bringe coronasmitte videre til medlemmer eller medarbejdere.

Læs mere…
19-01-2022 h

Støttepartier stejler over ny lejelov: Frygter huslejestigninger for tusindvis af lejere

Efter advarsler fra LLO om risiko for omfattende huslejestigninger for tusindvis af lejere kræver både Enhedslisten, SF og Radikale ændringer af regeringens forslag til en ny lejelov. Der er ingen grund til panik, lyder det beroligende svar fra professor, mens ministeren vil sende tvisten til domstolene.

https://www.altinget.dk/by/artikel/lejere-advarer-detalje-i-stort-lovkompleks-kan-foere-til-store-huslejestigninger

 

Læs mere…
Se ældre nyheder >

Brugernavn til medlemsnettet er: llomedlem

Bemærk: Alle billeder og dokumenter, der sendes via mail til os, skal være i PDF-format. Alternativt bedes du udskrive materialet og sende det pr. almindelig post. På forhånd tak!

Read here on our service in LLO
Se hvad vores medlemmer skriver om os

Tilmeld dig Nets (PBS) - vær sikker på, at dit kontingent bliver betalt, spar tid og penge og hjælp LLO. Log på medlems-nettet.

Brug af cookies på lloh.dk - læs mere her

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser