Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Jeg er medlem                                 Jeg er ikke medlem

15-09-2021 h

Opdateret vejledning om beboermøder ifm. coronavirus

Fra d. 1 september 2021 ophæves de sidste restriktioner for ”konferencer og møder” som ministeriet omtaler i bilag 3, nr. 3 i den endelige aftale om yderligere udfasning af restriktioner af d. 11. juni 2021.

Indtil 1.september er der fortsat restriktioner, som det fremgår af aftalen:

  • Ingen grænse for antal deltagere
  • Fortsat krav om Coronapas
  • Arealkrav og afstandskrav
  • Værnemidler
  • Sundhedsplan

Folketingets aftale kan læses her:

Endelig-Aftale-om-yderligere-udfasning-af-restriktioner-mv.-fra-den-11.-juni-2021.pdf (justitsministeriet.dk)

Når restriktionerne ophæves, anbefaler LLO Hovedstaden, at man igen holder møde, og har man ikke holdt møde under coronaepidemien bør mødet holdes allerede til efteråret. Selvom der ikke længere er krav til mødet, anbefaler LLO Hovedstaden,

  • At man møder ved fuldmagt hvis man er syg eller har symptomer
  • At man bruger håndsprit
  • At man har et gyldigt coronapas

Hvis man ønsker at møde ved fuldmagt har LLO Hovedstaden tidligere lavet en skabelon, som kan findes her:

Fra LLO Hovedstaden: Vejledning om beboermøder ifm. Coronavirus

LLO Hovedstadens generelle guide til afholdelse af beboermøde blev sendt ud til alle vores beboerrepræsentationer i januar 2021. Hvis man ønsker den gensendt, kan man rette henvendelse til info@lloh.dk

Læs mere…
16-06-2021 h

Har du problemer med at komme igennem til os på telefonen – så læs her

Hvis du gerne vil igennem til os uden lang ventetid, kan du med fordel ringe om eftermiddagen
Rigtigt mange af LLOHs medlemmer vælger nemlig at ringe til os, så snart vores rådgivning åbner kl. 10. Det kan give kø på telefonerne.
Vi forsøger at bemande telefonerne, så vi kan tage mod alle opkald, men det kan være vanskeligt at forudse, hvor stort behovet er.

Du kan også med fordel sende os en mail, hvis dit opkald fx drejer sig om kontingentbetaling eller ændringer i dit medlemskab. Skriv til info@lloh.dk. Husk at skrive dit medlemsnummer.

Venlig hilsen Lejernes LO Hovedstaden

 

Læs mere…
16-06-2021 h

Nye kontingentsatser for enkeltmedlemmer i LLO Hovedstaden

På repræsentantskabsmødet d. 12.6.2021, blev det besluttet at regulere kontingentprisen for enkeltmedlemmer. Priserne er for et halvt års medlemskab.

Kontingentsatserne er pr. 1/7 2021:

LLO - Basis:  565 kr.
LLO - Plus:    895 kr.
LLO - Ekstra: 1325 kr.
LLO - Kerne:  565 kr.

For LLO – Erhverv er priserne for et halvt års medlemskab:

LLO - Basis-Erhverv:  1130 kr.
LLO - Plus-Erhverv:    1790 kr.
LLO - Ekstra-Erhverv: 2650 kr.
LLO - Kerne-Erhverv:  1130kr.

Læs mere…
03-06-2021 h

Bekendtgørelse af forslag til repræsentantskabsmøde

Lørdag den 12. juni afholdes LLO Hovedstadens repræsentantskabsmøde.

Tilmelding til repræsentantskabet er afsluttet. Det betyder, at har du ikke allerede tilmeldt dig, så kan du ikke deltage.

Her kan du se de forslag, som repræsentantskabet skal behandle. Forslagene er stillet af LLO Hovedstadens bestyrelse.

Der er stillet 3 forslag, dem er der linket til herunder:

1. Kontingentforslag enkeltmedlemmer: Forslag til kontingentfastsættelse for enkeltmedlemmer.pdf

2. Forslag om vedtægtsændring ift. afholdelse af digitalt repræsentantskabsmøde:
Forslag til vedtægtsændring §8.3.pdf

3. Forslag om vedtægtsændring ift. afholdelse af digitalt enkeltmedlemsmøde:
Forslag til vedtægtsændring §6.3.pdf

Du kan læse forslagene her:

1.Kontingentforslag enkeltmedlemmer:

Bestyrelsens forslag til kontingentfastsættelse for enkeltmedlemmer pr. 1/7 2021

For medlemmer I LLO Ekstra fastsættes det halvårlige kontingent til 1.325 kr. (nuværende 1.300 kr.)

For medlemmer i LLO Plus fastsættes det halvårlige kontingent til 895 kr. (nuværende 875 kr.)

For medlemmer i LLO Basis og for kernemedlemmer fastsættes det halvårlige kontingent til 565 kr. (nuværende 555 kr.)

Motivation

Stigningen svarer til 2 % og skal dække stigninger i LLO Hovedstadens omkostninger.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at enkeltmedlemskontingentet for LLO Ekstra udgør en brøkdel af det beløb, man som lejer vil skulle betale, hvis man opsøger en af de nettjenester, som udbyder hjælp til indbringelse af sager om pengebeløb. Her betales der typisk mellem 30 og 50 % af det indvundne beløb i honorar. For en sag om lejens størrelse med en nedsættelse på fx 20.000 kr. om året vil honoraret til den pågældende nettjeneste udgøre mellem 6.000 og 10.000 kr.

Det er således bestyrelsens holdning, at enkeltmedlemskontingentet, også efter den foreslåede stigning, er meget konkurrencedygtigt.

Bestyrelsen indstiller til Repræsentantskabet at vedtage reguleringen


2. Forslag om vedtægtsændring ift. afholdelse af digitalt repræsentantskabsmøde:

Bestyrelsens begrundede forslag til vedtægtsændring – vedrørende afholdelse af digitale repræsentantskabsmøder.

LLOHs nugældende vedtægter vedr. repræsentantskabsmødet:

§ 8 Repræsentantskabsmødet

8.1. Det årlige repræsentantskabsmøde afholdes i april måned. På dette møde fastlægges de overordnede retningslinjer for organisationens virke.

8.2. Repræsentantskabsmødet indkaldes skriftligt af formanden, med angivelse af tid og sted, med mindst 4 ugers varsel. Formanden er ansvarlig for, at Landsorganisationen underrettes med angivelse af tid og sted. Deltagelse i repræsentantskabsmødet kan kun ske ved forudgående tilmelding, senest 14 dage før mødets afholdelse.

8.3. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
Godkendelse af forretningsorden
Bestyrelsens beretning
Godkendelse af regnskab
Indkomne forslag, herunder kontingentfastsættelse
Valg af
Formand
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Statsautoriseret revisor

8.4. Formanden vælges i ulige år for 2 år ad gangen.

8.5. Repræsentantskabsmødet godkender forretningsorden for mødet.

8.6. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal fremsættes skriftligt,
med forslagsstillerens underskrift, til formanden senest 3 uger før repræsentantskabsmødet. Indkomne forslag bekendtgøres på hjemmesiden senest 8 dage før mødet.

8.7. Repræsentantskabet tager beslutning ved simpel stemmeflerhed i de på dagsordenen anførte sager. Afstemningen sker normalt ved håndsoprækning, medmindre 3 tilstedeværende stemmeberettigede begærer skriftlig afstemning.

8.8. Der føres en protokol over forhandlingerne på repræsentantskabsmødet, der underskrives af dirigenten og formanden, og som i enhver henseende har fuld beviskraft med hensyn til det på repræsentantskabsmødet passerede.
Udskrift heraf tilsendes bestyrelsen og Landsorganisationen ligesom udskriften bekendtgøres på hjemmesiden.

8.9. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes, når bestyrelsen eller 25 repræsentanter fremsætter skriftligt ønske herom, med angivelse af dagsordenen. Mødet skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel.

8.10. Repræsentantskabsmødet, eller et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, vælger delegerede og suppleanter til Landsorganisationens kongres.

Bestyrelsens forslag til en ny § 8.3. med henblik på at undgå, at organisationen – f.eks. på grund af en international pandemi – afskæres fra at træffe nødvendige beslutninger.

Der er tale om en kompetence som bestyrelsen ekstraordinært tillægges i krisesituationer. Og i disse tilfælde skal bestyrelsen tydeligt informere om hvordan deltagelse, og/eller skriftlig godkendelse skal ske, ligesom der skal benyttes systemer, der sikrer, at tilmelding, kontrol af deltagelse, samt gennemførelse af de enkelte dagsordenens-punkter finder sted på betryggende måde.

Efter 8.2 Tilføjes:

8.3. Bestyrelsen kan ekstraordinært beslutte, at der på grund af særlige omstændigheder, f.eks. en længerevarende sundhedsmæssig krise, kan indkaldes til et elektronisk repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabsmødet kan i dette tilfælde afvikles helt eller delvist digitalt.
Bestyrelsen kan tilsvarende ekstraordinært beslutte helt at udskyde mødet, således at alene regnskab og kontingentfastsættelse udsendes til repræsentantskabet til skriftlig godkendelse. Bestyrelsen skal i dette tilfælde indkalde til et fysisk repræsentantskabsmøde, med henblik på gennemførelse af udsatte punkter, så snart som situationen igen tillader dette.


Den øvrige nummerering konsekvensrettes således den nuværende 8.3 bliver til 8.4 etc.
.

 

3. Forslag om vedtægtsændring ift. afholdelse af digitalt enkeltmedlemsmøde:

Bestyrelsens begrundede forslag til vedtægtsændring – vedrørende afholdelse af digitale enkeltmedlemsmøder.

LLOHs nugældende vedtægter vedr. enkeltmedlemsmødet:


§ 6. Møder i enkeltmedlemsgruppen

6.1. Ordinært møde afholdes hvert år i 1. kvartal.

6.2. Ordinære møder indkaldes af bestyrelsen gennem ”Vi lejere” med minimum 4 ugers varsel fra udgivelsen.

6.3. Ekstraordinært møde skal desuden afholdes, når mindst 50 af medlemmerne fremsætter skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinært møde skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel.

6.4. Enkeltmedlemmer har møde- og stemmeret ved enkeltmedlemsgruppens møder. Hvert medlem er 1 stemme.

6.5. På det ordinære møde afholdes valg til repræsentantskabet.

6.6. Der skal vælges mindst 10 repræsentanter til repræsentantskabet. Herudover kan vælges et repræsentantskabsmedlem pr. påbegyndt 1.000 medlemmer, fastsat ud fra medlemstallet på indkaldelsestidspunktet. Valget gælder indtil næste ordinære møde.

6.7. Valg til repræsentantskabet skal foregå ved skriftlig afstemning, når en afstemning er nødvendig.

6.8. Adgang uden stemmeret har bestyrelsen, samt de af den indbudte personer.

Bestyrelsens forslag til en ny § 6.3. med henblik på at undgå, at organisationen – f.eks. på grund af en international pandemi – afskæres fra at vælge delegerede fra enkeltmedlemsgruppen, til repræsentantskabsmødet.

Der er tale om en kompetence som bestyrelsen ekstraordinært tillægges i krisesituationer. Og i disse tilfælde skal bestyrelsen tydeligt informere om hvordan deltagelse skal ske, ligesom der skal benyttes systemer, der sikrer, at tilmelding, kontrol af deltagelse, samt gennemførelse af valg af delegerede, finder sted på betryggende måde.


Forslag om mulighed for digitale enkeltmedlemsmøder:

Efter § 6.2 tilføjes:

6.3. Bestyrelsen kan ekstraordinært beslutte, at der på grund af særlige omstændigheder, f.eks. en længerevarende sundhedsmæssig krise, kan indkaldes til et elektronisk møde i enkeltmedlemsgruppen. Mødet i enkeltmedlemsgruppen kan i dette tilfælde afvikles helt eller delvist digitalt.
Den øvrige nummerering konsekvensrettes således den nuværende 6.3 bliver til 6.4 etc
.

Læs mere…
28-04-2021 h

BRUG DIN MEDLEMSINDFLYDELSE

INDKALDELSE TIL ENKELTMEDLEMS-MØDE – 25. Maj KL. 16.30 -17.30
i Vester Voldgade 9, 1.sal. 1552 København V (lige ved Rådhuspladsen)

LLOH er medlemmernes organisation, så duk op og vær med til at påvirke hvilke veje, vi skal gå. Lejernes LO Hovedstaden er styret af en bestyrelse som er bestående af og valgt af, medlemmerne i Lejernes LO Hovedstaden.

Hvem kan komme:
Mødet denne dag er for alle enkeltmedlemmer i LLO Hovedstaden.
Det betyder at hvis du har et LLO Basis, Plus, Ekstra eller Kerne medlemskab kan du deltage på dette møde og bruge din medlemsindflydelse.

Hvad skal der ske på mødet:
Mødet er et valgmøde, hvor der vælges repræsentanter til Lejernes LO Hovedstadens repræsentantskab.
Repræsentantskabet er Lejernes LO Hovedstadens øverste myndighed.
Det er på repræsentantskabsmødet, som afholdes i juni, at beslutningerne bliver taget og linjerne for det kommende år bliver lagt, både om Lejernes LO Hovedstadens politiske arbejde og om fx medlemsservice

Hvorfor skal du komme:
Du kan som enkeltmedlem være med til at påvirke disse beslutninger ved at dukke op til enkeltmedlemsmødet. Hvis du bliver valgt som repræsentant for enkeltmedlemmerne, kan du få stor indflydelse på Lejernes LO Hovedstadens virksomhed.

Hvordan kommer du med:
Er det noget for dig, så send os din tilmelding med navn og medlemsnummer senest d. 17. maj 2021, på mail repskab@lloh.dk eller med post til Lejernes LO Hovedstaden, Vester Voldgade 9, 1. 1552 København V

 

 

Læs mere…
18-04-2021 h

Vi kan ikke leve af at klippe hinanden

Læs direktør Claus Højtes seneste blogindlæg i Arbejderen

Vi skal erkende, at den brede befolkning ikke kan blive rige af at sælge og leje boliger ud til hinanden. Vi skal have en stor lejeboligsektor bestående af almene boliger og regulerede, private udlejningsboliger. Vi skal skrue ned for de gunstige lån til ejerboliger og overveje at beskatte de enorme gevinster på salg af ejerboliger.

Åbningen af landets frisørsaloner har fyldt en stor del af mediebilledet de sidste par uger. Det er gået op for os alle sammen, hvor vigtige frisørerne er for os.

Men det er også gået op for os, at livet – og samfundsøkonomien – faktisk går videre, selv om mange af os ligner noget fra 1970'erne. Vi lever ikke af at klippe hinanden. I Danmark lever vi af at producere og eksportere varer, viden og tjenesteydelser.

Skal vi undgå, at en stor gruppe af danskere igen står med usælgelige boliger eller topdyre lejeboliger, de ikke kan betale, så er der kun én vej: At affinansialisere boligmarkedet.

Eller rettere sagt, det gælder for de fleste af os, i hvert fald det meste af tiden. For i virkeligheden lever mange af os delvist af – og på – at sælge og udleje boliger til hinanden.

Boligen er blevet et investeringsprojekt

I den vestlige verden har vi finansialiseret vores boliger. Det vil sige, at boligen har bevæget sig fra at være et forbrugsgode og et livsvilkår til at være et investeringsobjekt. Denne bevægelse tog fart i 00’erne, kun midlertidigt afbrudt af finanskrisen og har i dag nået sit foreløbige højdepunkt. Næsten alle danskere spekulerer i dag i, at vi kan leve af at leje og sælge boliger til hinanden.

Boligejerne i de store byer kan sælge deres boliger med enorme fortjenester. Andelshavere kan på trods af Blackstoneforligets virkning også regne med solide gevinster, når de sælger deres andele. Og alle de danskere, der har en pensionsopsparing, ja de opkøber og opfører via deres pensionskasser også boliger, som så lejes ud til den højest mulige leje.

Det vil sige, at næsten alle danskere på en eller anden måde deltager i det store boligspil. Nogle med langt højere gevinst end andre, men næsten alle deltager.

Ejerboligerne i Danmark er siden 2018 i gennemsnit steget mellem 15 og 20 procent, afhængigt af boligformen. Værdien af pensionskassernes udlejningsejendomme er steget med en lignende takt siden 2010, og andelsboligpriserne er også steget med raketfart.

Der er altså gode penge i at sælge og leje boliger til hinanden. Det er der ikke mindst, fordi lovgivningen har givet spekulationen gode vilkår. I ejerboligerne kan man få afdragsfri lån. Er man helt på den grønne gren og har kun belånt sin ejerbolig med op til 60 procent af værdien, så kan man faktisk få lov til at låne til en rente på 1 procent, helt uden at afdrage på sin gæld i op til 30 år.

Det betyder, at købsprisen på en ny bolig for en person, der allerede har en ejerbolig, er næsten ligegyldig, blot man kan nøjes med at låne de 60 procent. Den attraktive låneform gælder i virkeligheden kun borgere, som allerede har en ejerbolig, der er steget i værdi, for de færreste kan ved ærligt arbejde spare så mange penge op. Dermed er ejerboligmarkedet blevet til en lukket fest for dem, der allerede er der. Det er nærmest umuligt at komme ind på det.

Har man en udlejningsejendom, ja så kan man modernisere lejlighederne og få forrentninger på op til 20 procent af investeringen. Opfører man en ny udlejningsejendom, gælder der slet ingen regler for, hvor høj lejen må være – hvilket selvfølgelig betyder, at den bliver fastsat efter, hvor mange penge man kan klemme ud af en boligsøgende.

Har man i nogle år haft en andelsbolig, så er man begunstiget af en liberal fastsættelse af andelsejendommenes værdier og kan dermed regne med en solid gevinst, når man sælger.

Har man som stor kommune eller som staten grunde til salg, ja så er der også her udsigt til gode indtægter, for jorden er også steget voldsomt i værdi de sidste ti år.

På den måde forsøder mange danskere livet ved at spekulere i boliger – bevidst eller ubevidst. Og der er jo gode penge i skidtet!

Pyramidespil

Men i virkeligheden er der tale om en slags pyramidespil. Det gælder om at komme af med boligen og få den størst mulige gevinst ud af det. Den, der sælger eller lejer ud, vinder. Den, der køber sidst eller lejer, taber.

Men ligesom med alle andre pyramidespil, så stopper festen, når den sidst tilkomne ikke kan komme af med den bolig, vedkommende har købt, fordi der ikke er flere at sælge eller leje til. Boligejeren, der har købt dyrt. Andelshaveren, der har købt sin andel til en opskruet pris. Ejendomsinvestoren, der vil leje så dyrt ud, at ingen kan betale en leje, der kan forrente købsprisen.

Når det sker, så får vi endnu en økonomisk krise, præcis som vi havde for ti år siden. Alt tyder desværre på, at vi ikke har lært ret meget – spørg eksempelvis de økonomiske vismænd, der for nylig har advaret mod udviklingen.

Kun i den almene boligsektor er boligerne sat uden for det store boligspil. Her betaler lejerne det, det koster at drive ejendommen, hverken mere eller mindre. Men selv den almene boligsektor er udsat for det store boligspil, for de almene boligselskaber skal jo købe byggegrunde af staten eller af kommunerne til de priser, der er skruet op på grund af finansialiseringen.

Kigger vi lidt bagud på den sidste krise, der havde sit udspring i præcis den samme situation, så klarede lande med store, regulerede udlejningssektorer sig hurtigst ud af krisen. Lande med små eller regulerede lejesektorer lider stadig under 00'ernes finanskrise – for eksempel Spanien.

Skal vi undgå, at en stor gruppe af danskere igen står med usælgelige boliger eller topdyre lejeboliger, de ikke kan betale, så er der kun én vej: At affinansialisere boligmarkedet.

Ved at vi erkender, at vi ikke (i hvert fald ikke den brede befolkning) kan blive rige af at sælge og leje boliger ud til hinanden, lige så lidt som vi kan det af at klippe hinanden. Vi skal have en stor lejeboligsektor bestående af almene boliger og regulerede, private udlejningsboliger. Vi skal skrue ned for de gunstige lån til ejerboliger. Og så kunne vi jo overveje at beskatte disse års enorme gevinster på salg af ejerboliger.

Link: https://arbejderen.dk/blog-indl%C3%A6g/claus-h%C3%B8jte/vi-kan-ikke-leve-af-klippe-hinanden

Læs mere…
01-02-2021 h

Claus Højte 25 år i LLO Hovedstaden

Mandag den 1. februar kan Direktør Claus Sahl Højte fejre 25 års jubilæum i LLO Hovedstaden.

En egentlig festligholdelse af dagen tillader Coronasituationen desværre ikke…

- men Landsorganisationen ønsker Claus et KÆMPE TILLYKKE med jubilæet

- og glæder sig til det fortsatte samarbejde.

 

Med venlig hilsen

Helene Toxværd

Landsformand 

Læs mere…
29-01-2021 h

Lejernes LO Hovedstaden er lukket for fysiske møder

På baggrund af myndighedernes krav afholder Lejernes LO Hovedstaden ikke fysiske møder til og med 28 februar 2021.

Vi tilbyder i stedet telefonmøder eller virtuelle møder via Teams.

Ønsker du et møde, kan du som altid ringe til os på 33 11 30 75 eller sende en mail på info@lloh.dk

Læs mere…
08-01-2021 h

Corona og medlemsservice

Vi har åben men LLO Hovedstaden har efter ønske fra myndighederne hjemsendt vores medarbejdere.

Det betyder for dig som medlem, at det kan være vanskeligt at få kontakt med bestemte medarbejdere og at kommunikationen bliver forsinket.

Det er desuden ikke muligt at møde op i LLO Hovedstadens sekretariat uden aftale

Vi beklager ulejligheden og håber at corona-situationen hurtigt ændrer sig.

Læs mere…
06-01-2021 h

Guide til det årlige beboermøde

Guiden til det årlige beboermøde er nu udsendt til alle bebeorrepræsentationer. Hovednyhederne er anbefalinger til hvordan man afvikler fuldmagtsmøder og den nye bekendtgørelse om beboerrepræsentation.

Hvis du, som formand, ikke har modtaget guiden, kan det være fordi, vi ikke har din mailadresse - og den vil vi meget gerne have opdateret. Så send den til os på info@lloh.dk

Husk at anføre jeres medlemsnummer og dit fulde navn, adresse og tlf. nr.

Hvis du har modtaget guiden men ikke længere er formand vil også gerne have en opdatering på hvem der er den nye formand i jeres forening.

Skriv endelig til os, hvis du har spørgsmål til guiden.

Vh. Lejernes LO Hovedstaden

Læs mere…
21-12-2020 h

LLO Hovedstadens anbefalinger til afholdelse af beboermøder. 21. december 2020

Lejernes LO Hovedstaden anbefaler, at man indtil videre ikke holder fysiske møder.
Vi anbefaler i stedet, at man afholder såkaldte fuldmagtsmøder.
Se her, hvordan man afholder et beboermøde i en privat udlejningsejendom via fuldmagter.

https://www.lloh.dk/nyheder/vis-nyheder?Action=1&NewsId=775&M=NewsV2&PID=3140

Du kan altid ringe til LLO Hovedstaden, hvis du har spørgsmål til afholdelse af møder.

Læs mere…
21-12-2020 h

Beboermøder og corona

Lejernes LO Hovedstaden anbefaler alle beboerrepræsentationer ikke at afholde fysiske beboermøder indtil videre, men i stedet afholde et ”’fuldmagtsmøde”.

Myndighedernes anbefalinger og opfordringer til borgerne ændres løbende. Hold dig orienteret på www.coronasmitte.dk

I henhold til Bekendtgørelse om Beboerrepræsentation §7 skal man afholde ordinært beboermøde inden 1. april hvert år. Af samme bekendtgørelses §3, stk.2 fremgår, at man i stedet for fysisk fremmøde kan møde ved fuldmagt.

For at overholde bekendtgørelsen anbefaler Lejernes LO Hovedstaden derfor, at man holder ordinært møde alene ved fuldmagt, hvorved minimumsreglerne overholdes og at der så indkaldes til ekstraordinært møde i efteråret. Det vil sige, at det lige nu kun er beboerrepræsentationen der mødes – resten af lejerne kan deltage ved at udfylde og aflevere en fuldmagt.

Det anbefales i samme ombæring, at mødets dagsorden kun har 4 punkter, som beskrevet i bekendtgørelsens §7. Det betyder, at vi anbefaler, at man indkalder til et ”fuldmagtsmøde” med følgende dagsorden:

1) Aflæggelse af beboerrepræsentanternes beretning samt regnskab for det forløbne år.
2) Fremtidig virksomhed.
3) Fastsættelse af beløb til dækning af udgifterne ved beboerrepræsentanternes arbejde, jf. § 4, stk. 4.
4) Valg af beboerrepræsentanter og eventuelt af revisor

Punkterne 1 og 2 udsendes eller slås op i opgangen og tilføres senere referatet
Under punkt 3 anbefales, at beløbet for 2021 fastsættes til 502 kr. pr. lejemål pr. år svarende til 42 kr.pr. måned pr. lejemål.
Dette beløb svarer til det beløb, som Bekendtgørelsen om Beboerrepræsentation
maksimalt tillader pr. 1/1 2021
Under punkt 4 anbefales, at der sker genvalg af siddende repræsentanter

Lejerne LO Hovedstaden har lavet en skabelon til fuldmagt, som kan omdeles sammen med indkaldelsen til
mødet.

Hvis en eller flere lejere  protesterer over, at mødet afholdes pr. fuldmagt, så er man desværre nødt til at aflyse det. Mødet kan så indkaldes senere, når corona-epidemien er overstået. Hvis I aflyser mødet, skal I meddele udlejer det – og grunden til aflysningen.

Har I spørgsmål om emnet, er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Lejernes LO Hovedstaden
 

Fuldmagt til brug for afholdelse af beboermøde d. __.__.2020

Beboerrepræsentationen har besluttet at afholde det årlige beboermøde pr.
fuldmagt, idet Sundhedsstyrelsen anbefaler at minimere afholdelse af møder
pga. risikoen for smitte med Corona.
Det er derfor kun beboerrepræsentationen, der afholder møde – og vi beder dig efter råd fra LLO om at deltage ved at udfylde denne fuldmagt og aflevere den til beboerrepræsentationen.

Når det igen er muligt, vil vi afholde endnu et beboermøde, hvor vi alle kan mødes på normal vis.

FULDMAGT
Jeg giver hermed fulmagt til beboerrepræsentationen i min ejendom til på mine vegne at kunne stemme
følgende på beboermødet:

Punkt 1: Beretning og regnskab godkendes
Punkt 2: Fremtidig virksomhed godkendes
Punkt 3: Beløbet fastsættes til 502 kr.
Punkt 4: Den siddende beboerrepræsentation genvælges

Som fuldmagtsgiver
Navn (blokbogstaver): ______________________________
Adresse:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 

Underskrift:_________________________________________

 


 

Læs mere…
Se ældre nyheder >

Brugernavn til medlemsnettet er: llomedlem

Bemærk: Alle billeder og dokumenter, der sendes via mail til os, skal være i PDF-format. Alternativt bedes du udskrive materialet og sende det pr. almindelig post. På forhånd tak!

Read here on our service in LLO
Se hvad vores medlemmer skriver om os

Tilmeld dig Nets (PBS) - vær sikker på, at dit kontingent bliver betalt, spar tid og penge og hjælp LLO. Log på medlems-nettet.

Brug af cookies på lloh.dk - læs mere her

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser