Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Jeg er medlem                                 Jeg er ikke medlem

06-07-2020 h

Rådgivning i juli måned 2020

Da vores medarbejdere afvikler sommerferie er vores telefoniske rådgivning åben mandag til torsdag fra kl. 10-13. Det vil i denne periode ikke være muligt at booke tidsbestillinger, men ring endelig til os hvis du står i en akut situation og så finder vi selvfølgelig en løsning.

Du kan også altid maile os på: info@lloh.dk

Foreningstelefonen vil være lukket om fredagen i hele juli måned.
Du kan stadig få fat i os mandag til torsdag fra 10-13 på tlf. nr. 33113075

Vi ønsker alle vores medlemmer en god sommer.

Læs mere…
02-07-2020 h

Det betyder Blackstonelovgivningen for beboerrepræsentationer

Nyhedsbrev.

 

Hvad betyder Blackstone-indgrebet for beboerrepræsentationer?

 

 

Nye krav til BRL § 5, stk. 2

Nyt besigtigelseskrav inden (ny) 5,2-forbedring.

 • Besigtigelsen skal ”konstatere, at lejemålet har en stand, som på tidspunktet for besigtigelsen muliggør en væsentlig forøgelse af det lejedes værdi.”
 • Gælder kun for nye moderniseringer.

Denne ændring betyder nok ikke det store for beboerrepræsentationen, men den sikrer at huslejenævnet får et bedre grundlag at vurdere før-standen inden en 5,2-modernisering på.

Nye stramninger af energikrav (for nye 5,2-lejemål).

 1. For nye 5,2-moderniseringer, skal ejendommen have energimærke A-C eller have foretaget to energimærkespring fra niveauet pr. 1. 7. 2020.
 2. ”To niveauer” betyder at ejendommens energimærke skiftes fra F til D eller fra G til E.

72-80 % af de ældre udlejningsejendomme har energimærke D eller derunder.

 1. Desværre giver dette anledning til en vis forvirring, da gamle 5,2-moderniseringer ikke skal leve op til de nye krav:
  1. Lejemål indgået før 1/7 2014 har stadigvæk ingen krav om energistandard
  2. Lejemål indgået fra 1/7 2014 til 30/6 2020 har krav om energimærke A-D eller 430 kr. Pr. M2 Brugt på energirenoveringer for det enkelte lejemål.
  3. Lejemål indgået 1/7 2020 og senere med krav om energimærke A-C eller to energimærkespring.

Ovenstående betyder nok, at udlejer vil ønske både at lave nye energimoderniseringer i ejendommene, eller i det mindste få opdateret energimærket. I kan således opleve at blive varslet forbedringsarbejder.

 

Karensperiode indføres.

 • Som en ny hovedregel, indføres der krav om, at når ejendommen skifter ejer (eller kontrol), så stopper muligheden for at lave nye 5,2-lejemål i fem år.
 • Lejemål, der endnu ikke er 5,2-moderniserede, lejes ud efter BRL § 5, stk. 1, altså reglerne om omkostningsbestemt husleje, under karensperioden.
 • Først når et OMK-lejemål bliver ledigt efter karensperioden, kan der laves 5,2-forbedringer.
 • Karensperioden gælder dog ikke hvis:
 1. Det enkelte lejemål, allerede lovligt er lejet ud efter § 5,2 (før 1.7 2020 eller efter udløbet af en karensperiode.)
 2. Ejendommen skifter kontrol pga. Arv (ikke arveforskud)
 3. Ejendommen skifter kontrol som følge af koncerninterne transaktioner.
 4. Ejendommen var en andelsboligforening pr. 1. juli 2020. (nyere andelsforeninger tæller ikke med)
 5. Der lavet Ekstraordinære energirenoveringer af hele ejendommen:
  1. Enten energiforbedringer for 3.000 kr. pr. Kvadratmeter eller.
  2. Et spring på tre energiniveauer ift. standarden pr. 1/7 2020.

Det er svært at sige præcis, hvad karensperioden vil betyde for ejendomssalget. Hvis ejendommen skifter ejer og du skal overføre huslejen til en ny konto, kan det være muligt at fx bytte lejemålet under en karensperiode, uden at det kan lejes ud efter 5,2 af den grund. Spørg dog altid LLO til råds inden du opsiger eller sender en bytteanmodning.

Nye metoder for at finde § 5, stk. 2:

 

 

Huslejebremse indføres.

 •  Huslejebremsen betyder, at lejen ikke længere må overstige det lovlige lejeniveau (det lejedes værdi).

 

 • Før måtte lejeren blive snydt med op til 10%. Det er slut nu.
  • Eksempel:
   • Det lejedes værdi er 10.000 kr.
   • Tidligere måtte udlejer lovligt sætte lejen til 10.999 kr.
   • Nu må udlejer maksimalt sætte huslejen til 10.000 kr.

 

 • Reglen gælder kun når lejemålet lejes ud d. 1./7 eller senere. Der gribes derfor ikke ind i eksisterende aftaler, men kun i nye.

Huslejebremsen kan bidrage til, at huslejen ikke får lov til at være for høj til at starte med, og at der bliver færre lejemål med kunstigt høje huslejer at sammenligne med. Reglen vil efter al sandsynlighed føre til at vi kan vinde flere sager om huslejens lovlighed end før.

 

Skelnen imellem prøvede og uprøvede lejemål.

 • 5,2-huslejen fastsættes efter skøn, såkaldte sammenligningslejemål. Det betyder konkret at en domstol kigger på hvad andre lignende boliger på lignende vilkår koster.

 

 • Tidligere kunne udlejer ”drukne” domstolene i lejemål, som der ikke var klaget over uanset om lejen måske var for høj.
 • Den nye regel betyder, at man først skal se om der er nok prøvede lejemål. Først hvis man kommer frem til at dette ikke er tilfældet, kan man bruge ”uprøvede” sammenligningslejemål.

Tre prøvede lejemål kan således slå 300 uprøvede

Reglen gælder både for nye og gamle lejeaftaler.

Denne regel gør det nemmere at vinde sager, hvis sagen ankes til domstolene, hvor udlejer typisk har adgang til langt flere sammenligningslejemål end lejerne.

Diverse tiltag

 

Strafgebyr forhøjes

Strafgebyret sættes op fra 2.180 kr. (2020-tal) til 6.000 kr. Strafgebyret kræver dog stadigvæk fuldt medhold til lejer.

Denne regel gør det dyrere for udlejer at føre sager, han eller hun ved de vil tabe. Måske vil det medføre at udlejer hellere vil komme til forhandlingsbordet. Pengene går dog ikke til lejer, men til huslejenævnet.

 

Der inføres forbud mod flyttepenge: altså ”at købe lejer ud”.

 

Med de nye regler kriminaliseres den adfærd vi bl.a. har set fra Blackstone, hvor lejeren uopfordret tilbydes betaling for at opsige sin lejeaftale og dermed give lejeren opfattelsen af at være uønsket i eget hjem.

Straffen er bøde eller fængsel i op til fire måneder. Hvis der indgås en nu ugyldig aftale, kan lejeren kræve at komme tilbage i lejemålet, og udlejer kan ikke kræve pengene tilbage.

Forbuddet gælder dog ikke hvis:

 • Lejeren (eller fx. LLO) henvender sig først.
 • Betalingen sker som forlig i en opsigelses/ophævelsessag.
 • Tilbuddet er givet inden 1/7 2020.

Konsekvensen er at udlejer vil nok være meget tilbageholdende med at tage risikoen ved at indgå forlig om fraflytning..

 

Ny oplysningspligt.

 

Udlejer forpligtes til at oplyse beboerrepræsentationen (eller i mangel heraf: alle lejere) om sager som lejere i ejendommen helt eller delvist har vundet. Meddelsen skal ske senest to uger efter en endelig afgørelse. Reglen gælder for alle dvs. både eksisterende og nye lejemål.

 

Det bliver således nemmere at få at vide om en nabolejer fx har fået sat huslejen ned.

Meddelelsen skal indeholde skriftlig oplysning om:

 • Tvistens emne
 • Resultat
 • Samt en (anonymiseret) kopi af afgørelsen

 

Reglen gælder ikke i husordenssager samt sager som alene relaterer sig til ejendommen (fx byggetilladelser).

Hvis udlejer ikke overholder paragraffen er straffen er bøde eller fængsel i op til fire måneder.

 

 

 

Læs mere…
02-07-2020 h

En festdag for lejerne

Den 1. juli trådte de såkaldte Blackstone-love i kraft. Lovene gør det lidt billigere for rigtigt mange danske lejere, for de gælder for alle udlejere, ikke kun Blackstone.

Folketinget vedtog det såkaldte Blackstone-indgreb d. 4. juni 2020. Indgrebet blev udmøntet i tre love, som trådte i kraft den 1. juli 2020. De tre love, som tilsammen udgør indgrebet er disse:

L176 - (Øgede energikrav ved anvendelse af § 5, stk. 2, i lov om midlertidig regulering af boligforholdene og fastfrysning af vurderinger af værdien af andelsboligforeningers ejendomme).

L177 - (Karensperiode ved erhvervelse m.v. af udlejningsejendomme og lovfæstelse af normalvedtægtens krav om tilslutning på fire femtedele til opløsning af andelsboligforeninger).

L178 - (Styrkelse af lejerne).

 

Lovene udmønter det såkaldte Blackstone-indgreb (Aftale om initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger) af 30. januar i år.

Aftalen blev indgået imellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. Loven er nu blevet vedtaget af de samme partier.

Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Nye Borgerlige stemte imod loven, om end med forskellige begrundelser.

For lovene stemte S, DF, SF, EL, ALT og Sikandar Siddique (UFG)), imod stemte V, RV, KF, NB og LA.

I løbet af efteråret 2020 vil LLOH afholde orienteringsmøder om den nye lovgivning. I mellemtiden kan man selv studere dem og se overvejelserne om vedtagelsen i de såkaldte betænkninger. Dem finder du via følgende links:

https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l176/20191_l176_betaenkning.htm

 

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20191/lovforslag/l177/20191_l177_betaenkning.pdf

 

https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l178/20191_l178_betaenkning.htm

Læs mere…
17-06-2020 h

Det er stadig ikke praktisk muligt at afholde beboermøder (pr. 16. juni 2020)

Lejernes LO Hovedstaden har kontaktet myndighederne om afholdelse af beboermøder og fået følgende udmelding:

Man må fortsat ikke forsamles mere end 50 personer.

Forsamles man, men er man færre end 50 personer, skal følgende iagttages.

Sidder man ned, skal der i rummet være mindst 2 kvadratmeter pr. deltager. Er det et stående møde, skal der være mindst 4 kvadratmeter pr. deltager. Der skal være mindst 1 meter fra person til person, hvis man sidder ved siden af hinanden og mindst to meter, hvis man sidder med front mod hinanden.

Disse regler gælder også, hvis man mødes udendørs, fx i gården.

Når reglerne ændres, lægges der information på denne hjemmeside

Læs mere…
17-06-2020 h

LLO Hovedstaden: Corona opdatering

LLO Hovedstaden kører som normalt, bortset fra at du ikke kan møde op i sekretariatet på Vester Voldgade uden en aftale.

Du kan bestille en tid til telefonisk eller personlig rådgivning med en rådgiver i tidsrummet 13-16, mandag til onsdag og torsdag 15-18, ved at ringe til os på 33 11 30 75 eller ved at skrive en mail til info@lloh.dk

Alle ændringer vil blive meddelt via vores hjemmeside: lloh.dk

Læs mere…
17-06-2020 h

Sommer i LLOH

Du kan i denne sommer opleve længere svartider fra LLO Hovedstaden.
Det skyldes forskellige forhold. For det første har vi indført et nyt medlemssystem, som vi skal lære at bruge. For det andet oplever vi efter oplukningen af samfundet, at en meget større andel af vores medlemmer end sædvanligt søger rådgivning hos os.
Vi glemmer ingen, men vores svartider på telefon og mail er lange.
Vi beder derfor om din tålmodighed.

Læs mere…
08-06-2020 h

Opkrævninger pr. 1.6.2020

Da vi er i gang med at implementere nyt IT-system, har vi desværre haft nogle udfordringer i forbindelse med opkrævning af kontingent.
Dette gælder både for vores foreninger og vores enkeltmedlemmer.

Vores foreninger skulle gerne havde modtaget en mail d.d. med de nyeste informationer vedrørende betaling.

Vores enkeltmedlemmer som skulle havde været opkrævet pr. 1.6.2020 vil først blive opkrævet pr. 1.7.2020, kontingent perioden forbliver dog fra 1.6.2020 og frem.

Læs mere…
04-06-2020 h

LLO: Blackstoneloven vedtaget: En stor dag for lejerne

Folketinget har netop vedtaget den såkaldte Blackstone-lov.

Loven udmønter det såkaldte Blackstone-indgreb (Aftale om initiativer mod kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger) af 30. januar i år.

Aftalen blev indgået imellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. Loven er nu blevet vedtaget af de samme partier.

Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Nye Borgerlige stemte imod loven, om end med forskellige begrundelser.

Landsformand Helene Toxværd glæder sig over vedtagelsen - en sejr for lejerne

 

Landsformand Helene Toxværd glæder sig over vedtagelsen:

”Loven er den største forbedring vi har fået af lejeloven i flere årtier. Selvom loven ikke fuldstændigt løser problemet med tårnhøje huslejer, er vi meget tilfredse med de markante forbedringer som et flertal i Folketinget nu gennemfører. Det er forbedringer for lejerne, som LLO har kæmpet for i årevis, og det er derfor en stor glæde, at lovforslaget trods Corona-situationen blev prioriteret og gennemført i denne folketingssamling”.

Hun fortsætter ”Selv i en krisesituation som den vi gennemlever lige nu, så ønsker visse partier slet ikke røre ved de tårnhøje huslejer. Det burde være fuldstændigt ligetil at sikre lejerne i en krisetid, og det er uforståeligt, at disse partier sætter hensynet til udlejernes ønske om høje afkast over hensynet til lejerne.”

 

Loven træder i kraft d. 1. juli.

Læs mere om Blackstone-aftalen i vores medlemsblad Vi Lejere og på LLO.DK

 

Pressekontakt: tlf. 33 86 09 21

Landsformand: Helene Toxværd

Chefjurist: Anders Svendsen

Læs mere…
25-05-2020 h

LLO opfordrer Folketinget til at suspendere Ghetto-lovgivningen på grund af coriona-krisen

Pressemeddelelse:

LLO opfordrer Folketinget til at suspendere Ghetto-lovgivningen på grund af corona-krisen

- Er du Sosu-assistent og arbejder 30 timer om ugen - så kan du desværre ikke få en almen bolig i Silkeborg

Rundt omkring i landet oplever lejere, boligsøgende, boligselskaber og kommuner nu for alvor konsekvenserne af den såkaldte ghettolovgivning, som blev vedtaget af Folketinget i 2018. Ghettolovens formål er at sprede borgere med lav indtægt og kort uddannelse. Folketinget har besluttet, at sker det ikke, så kan staten overtage almene boliger og sælge dem eller rive dem ned.

I disse dage vedtages der derfor rundt omkring i landet kriterier, som skal forhindre, at borgere med lav indtægt og deltidsjobs flytter ind i almene boliger. I København betyder kriterierne, at man mange steder for at få en almen bolig, fx skal have en indtægt, der er på gennemsnittet i hovedstadsregionen, dvs. inklusiv de mere rige, nordlige forstæder. I Silkeborg betyder ghettoloven, at man flere steder skal have en arbejdsuge på mindst 30 timer, for at kunne få en almen bolig.

LLO er generelt stærkt kritisk over for ghettolovgivningen. Formanden for LLO, Helene Toxværd, siger "Vi forstår ikke, at forligspartierne bag ghettoloven tror, at man får bedre almene boligområder ved at sælge og nedrive dem". Hun fortsætter: " I denne tid, hvor mange mister deres jobs pga. corona-krisen, er det helt ved siden af, at man stadig truer de almene boligselskaber og kommunerne med nedrivning, fordi deres beboere bliver fyret"

I Silkeborg kan man visse steder nu ikke få en almen bolig, hvis man ikke er på fuld arbejdstid. Det får Helene Toxværd til at sige "det er jo i virkeligheden ret vildt, at selvom du er sosu-assistent og har risikeret liv og førlighed ved at passe coronasyge danskere, ja så er du ikke god nok til at få en almen bolig, hvis du kun har et job på mindre end 30 timer"

LLO opfordrer derfor forligspartierne bag ghettolovgivningen til at genoverveje hele projektet, eller i det mindste sætte de såkaldte ghettokriterier ud af kraft i en periode.

"Det kan ikke passe, at staten tvinger kommuner og boligselskaber til at holde helt almindelige danskere væk fra almene boliger i en tid, hvor så mange oplever problemer med job og indtægt på grund af corona-epidemien. Det kan heller ikke være rigtigt, at der kan træffes beslutninger om salg eller nedrivning af almene boliger, som skyldes, at mange har mistet deres job" siger Helene Toxværd.

Læs mere…
01-05-2020 h

1. maj: Styrk fællesskabet- styrk hinanden!

Når vi står sammen, rykker vi vores samfund. Det gælder både når en pandemi rammer os og når vi ønsker at skabe bedre forhold for os selv og for andre, fx på lejeboligområdet.

Lad os huske det når samfundet åbner op igen.

Lad os stå sammen og ikke stå hver for sig.

God 1. maj

Læs blogindlægget af Claus Højte, direktør i LLO Hovedstaden.

Læs mere…
23-04-2020 h

LLO opfordrer regeringen og Folketinget til at følge FN’s anbefaling og få loft over huslejerne

"Det er ikke for sent at beholde de betalelige boliger, det er ikke for sent at sætte tydeligere rammer omkring udlejning, og det er ikke for sent at lade alle boliger være underlagt en form for huslejekontrol. I LLO opfordrer vi derfor regeringen og Folketinget til at følge FN’s anbefaling og få loft over huslejerne, også i de ejendomme der ikke er omfattet af lejeregulering i dag".

Helene Toxværd, Landsformand i LLO.

Læs debatindlægget i PioPio

Læs mere…
14-04-2020 h

LLOH – Kurser 2020

Lejernes LO Hovedstaden afholder ikke kurser i foråret 2020.
Vi håber at kunne invitere til kurser i efteråret, hvor der vil blive arrangementer om den nye lejelovgivning og andre spændende emner.

Læs mere…
Se ældre nyheder >

Brugernavn til medlemsnettet er: llomedlem

Bemærk: Alle billeder og dokumenter, der sendes via mail til os, skal være i PDF-format. Alternativt bedes du udskrive materialet og sende det pr. almindelig post. På forhånd tak!

Read here on our service in LLO
Se hvad vores medlemmer skriver om os

Tilmeld dig Nets (PBS) - vær sikker på, at dit kontingent bliver betalt, spar tid og penge og hjælp LLO. Log på medlems-nettet.

Brug af cookies på lloh.dk - læs mere her

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser